30 de set. 2007

ESTAMPES URBANES

Barri de la Ribera , 30 de Setembre a les 9.00 h del mati, el camió de les escombraries feia poc que habia buidat els contenidors.


AIXÓ ES MONTCADA NETA, VERDA, BONICA, ETC !!!!!!!!!


La Foto es l'envia un internauta anonim.

COMENÇA EL CURS


Foto: La Veu


COMENÇA EL NOU CURS POLÍTIC.

Amb l’entrevista (clàssica que fa La Veu cada curs polític) a l’Alcalde Cesar Arrizabalaga i la celebració del primer Ple ordinari el passat dijous dia 27, es dona el tret de sortida a un mandat que es presenta interessant i ple d’incògnites.

La llarga entrevista (que recomanem a tothom de llegir) que surt en el nº 308 de La Veu, l’Alcalde reconeix que de moment no tenen, no troban les millors solucions -malgrat treballar per a aconseguir-ho- a molts dels reptes que varen quedar pendents de l’anterior mandat (La Cerveseria, Zona 21, l’explotació que vol fer l’empresa cimentera del Turó, la Muntanyeta de Can Sant Joan, la problemàtica de la circulació i els seus embussos per la ciutat, etc.). L’edil deixa anar tot un reguitzell de bones intencions per arribar al màxim de consens a l’hora de prendre decisions que facilitin la solució dels problemes. Afegeix que es farà una nova pavimentació del carrer Major (que perduri en el temps) i es mostra convençut que el pacte amb CiU serà sòlid, i que les línies de treball a seguir(1) es faran públiques dins de pocs dies. Entre altres intencions declara que vol recuperar el to conciliador amb l’oposició, declaració que s’entén com un nou estil del que últimament es practicava i del qual havia estat acusat de excessiva prepotència envers els grups opositors.
El Ple del dia 27, primer del nou curs polític, podem considerar-lo de “tràmit”; els punts de l’ordre del dia indicaven que seria una sessió plenària sense massa problemes, tot i així una cosa va quedar molt clara i és que l’oposició ara són 8 els regidors/res i no 3 com en l’anterior mandat. El govern ara es troba en que ha de donar moltes més explicacions abans de sotmetre a votació qualsevol punt de l’ordre del dia. Tant ERC, com el PP o ICV/EUA es varen esplaiar en les seves intervencions crítiques; es varen escoltar frases com: és discriminatori, no servirà per res (Eva Garcia-PP sobre un aval i la nova ordenança de culte), és producte d’una mala gestió, serveix per tapar forats (Marta Aguilar-ERC sobre la auto venda d’uns parkings d’una empresa municipal a una altra) i el govern fa deixadesa de les seves obligacions ( Josep Mª Gonzalez ICV-EUA sobre l’actuació del govern en el tema del dipòsit de ferralla de Can Sant Joan).

Tot i ser el primer Ple i per tant caldrà comprobar si es confirma, sembla que les coses no seran iguals a la darrera legislatura; es veurà, en el dia a dia si es compleix el que tots han promès: l’oposició actuar com a tal i el Govern amb el nou estil promès d’un nou to amb l’oposició i buscant el consens.

Donem doncs, temps al temps.(1) Crida l'atenció i és una miqueta estrany, no?, que passats 3 mesos encara no hagin sortit les línies generals del nou pacte de govern. Sembla ser, malgrat es negui, que no troben exactament les paraules adients o no saben com fer-ho per posar negre sobre blanc els compromisos adquirits per alguns dels components del actual govern municipal.28 de set. 2007

MÉS AL.LEGACIONS DIPOSIT FERRALLA

HONORABLE CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
GENERALITAT DE CATALUNYA
Av. Diagonal, 523-525


Vista la documentació pública de l’expedient de sol·licitud d’autorització ambiental núm. BA20060320, del projecte d’activitat de recuperació de ferralla i desballestament de vehicles fora d'ús de l’empresa “Transporte, almacenaje y materiales siderúrgicos, S.L.” (TRAYMAS, S.L.) de Montcada i Reixac, formulem les següents AL·LEGACIONS:

S’HA DE DENEGAR L’AUTORITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
pels següents motius:

ZONA DECLARADA DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC PER PARTÍCULES I NO2:
La declaració de Montcada dins la zona de protecció especial per la contaminació atmosfèrica, comporta que una nova activitat que incrementi els nivells de contaminació de PM10 i NO2 en la zona no sigui compatible amb el medi.
L’empresa està ubicada en el mateix nucli urbà habitat de Can Sant Joan. Els habitatges disten només 20 metres de l’activitat i per tant l’impacte de l’activitat és més acusat en aquest radi tant proper.
A més, la població de Can Sant Joan està immersa en la contaminació greu, continuada i acumulativa de l’empresa cimentera Lafarge i de la xarxa viària pròxima (N150, l’autopista A7...).
La contaminació en PM10 a Montcada supera els límits d’obligat compliment en els darrers anys. Montcada va ser declarada per la Generalitat zona contaminada i de protecció especial l’any 1985 per la contaminació de l’aire en partícules. Ja des d’abans, Montcada ha tingut sempre alts índexs de contaminació en partícules, superant els límits normatius de PST.
En els darrers anys el llindar de contaminació per NOX a Montcada supera el llindar de protecció a la salut.
Per tant, no pot augmentar la contaminació amb noves activitats tant properes als habitatges, tenint present el caràcter sumatiu dels diversos contaminants i l’impacte en la salut agreujat al potenciar els seus efectes sumatius al llarg del temps.
Per tant, no es pot autoritzar aquesta nova activitat en aquesta zona de protecció especial, al tractar-se d’una situació molt propera a nuclis habitats contínuament contaminats i per sobre dels límits legals.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE L’ACTIVITAT:
L’activitat de l’empresa genera contaminació en PM10 i NO2 en les operacions de càrrega i descàrrega, en les operacions de manipulació de virutes metàl·liques, peces amb pols, etc., premsat dels materials, descontaminació i desballestament dels vehicles, moviment dels materials amb toros, pops... emmagatzematge dels materials a l’aire lliure, etc.
A part també es poden emetre altres gasos de les operacions com a gestor de residus perillosos (gasos de refrigeració dels equips, gasos de la descontaminació de vehicles/manipulació de bateries, etc.).
Un dels impactes a destacar és l’important trànsit de camions, camionetes i vehicles que implica l’activitat (emissions contaminants pels tubs d’escapament, resuspensió de partícules degudes al trànsit pels vials, etc.).

RISC DE MANIPULACIÓ DE COMPONENTS AMB AMIANT i ALTRES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES/CARCINÒGENES
L’empresa realitza el desballestament dels vehicles i manipula peces/residus amb amiant (sabates, pastilles de frens, discos d’embrague, etc.). Aquest risc està reconegut en el Real Decret 396/2006 sobre treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
Hi ha risc de desprendiment de pols/fibres d’amiant amb el greu risc per la salut de la població més propera pels seus efectes cancerígens.
El desballestament dels vehicles comporta la manipulació de components (bateries, làmpades/indicadors “salpicadero”, revestiments antioxidants, amortiguadors, etc. segons el RD 1383/2002) amb substàncies altament perilloses/tòxiques/carcinògenes com són components amb plom, crom hexavalent, mercuri, i cadmi, amb els riscos que això suposa (emanació de partícules a l’aire amb risc d’inhalació, mescles explosives, producció de gasos tòxics en un incendi, etc.)

GRAN PROXIMITAT DE LA POBLACIÓ:
Els habitatges es troben només a 20 metres de l’activitat. El Decret 2414/1961 per activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses estableix una distància de 2000 metres dels nuclis de població, que en el cas present no es compleix.
“Art. 3 Se calificarán como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana”.
Els riscos de la perillositat (incendis, amiant, etc.) i les conseqüències/impacte en la salut de la contaminació atmosfèrica i acústica augmenten en funció de una major proximitat de la població.

IMPACTE EN SOROLL:
Les operacions de l’empresa (equips de premsat, cisalla, trànsit de camions, operacions de càrrega i descàrrega, manipulació de materials metàl·lics, etc.) generen una important contaminació acústica.
L’impacte de la contaminació sonora de l’activitat sobre les persones és un nou motiu de denegació de l’autorització. Les medicions degudament certificades per la Diputació de Barcelona i pel mateix Ajuntament demostren la superació dels límits.
La mateixa empresa justifica amb càlculs que l’activitat genera un valor exterior de 5,1 dB. L’article 289 de les Normes urbanístiques metropolitanes estableix un límit màxim de 3 dBA sobre el nivell de fons. A més, els càlculs de l’empresa són erronis degut a que la distància de les operacions de càrrega i descàrrega i trànsit de camions al límit de la parcel·la és inferior a 55 metres i degut a que no es pot aplicar una l’atenuació del soroll per parets de formigó quan la gran part de les operacions es fan a l’aire lliure.
És important tenir present que aquesta nova activitat està molt pròxima als habitatges i que es desenvolupa en una zona habitada ja castigada per l’impacte sonor de Lafarge, dels cotxes de la N-150 i l’autopista i pel pas dels trens de vàries línies Terrassa, Vic...RISC D’EMERGÈNCIES (INCENDIS, VESSAMENT, etc.).
Donat que és un establiment que emmagatzema i manipula una gran quantitat de materials combustibles amb presència de substàncies inflamables (gasoil, benzina, pneumàtics, cables, bateries i zona de càrrega de bateries, vehicles, equips de refrigeració, olis, líquids de frens, de refrigeració, anticongelants, etc.), hi ha un risc d’incendi important i una població veïna molt pròxima que patiria les conseqüències.
A més, tal i com es pot apreciar a les fotografies s’amunteguen tot tipus de residus barrejats amb fusta, plàstics, vidres, pneumàtics, electrodomèstics, etc. amb l’elevat risc d’incendi que això comporta. A més la gestió d’aquests residus no està indicada en el projecte que presenta l’activitat.
També hi ha risc de vessaments de substàncies perilloses/contaminants en la manipulació de líquids de la descontaminació/premsat dels vehicles, bateries, gasoil, olis, etc.

IMCOMPATIBILITAT URBANÍSTICA:
L’activitat empresarial és incompatible amb la qualificació urbanística (3).
Tant les instal·lacions com els usos del sòl immediat a les vies fèrries (3), estan subjectes a les limitacions per raons de seguretat o de conservació de les vies, i queden condicionats al servei directe de la xarxa ferroviària o per raons de l’interès públic general (Art. 191-194, Normativa PGM).
L’activitat de TRAYMAS no té cap relació amb les exigències del servei ferroviari, inclús pot ser un impediment a la seguretat, i contravé l’interès general al interferir en les necessitats veïnals, certificades per l’oposició del veïnatge i del mateix Ajuntament.

IMPACTE PAISAGÍSTIC:
El terreny que ocupa l’empresa és un terreny públic que Renfe hauria de cedir com a zona verda per servei de la població, donada la gran proximitat als habitatges i la saturació d’infrastructures i polígons industrials que té la zona.
A més, cal destacar l’impacte paisatgístic que genera l’activitat, sent una pantalla i un obstacle més en la vista i en l’accés al Turó de Montcada, identitat cultural de la població, reivindicat com a parc forestal a restaurar, lligat a Collserola, en benefici del veïnatge.

IMPACTE DEL TRÀNSIT DE CAMIONS I VEHICLES:
A més de la contaminació atmosfèrica, el trànsit de camions i vehicles dificulta l’accés/sortida dels viatgers de Renfe a l’estació, i també facilita l’embotellament a l’entrada i sortida del nucli urbà de Montcada Sud.

EXPLOTACIÓ IL·LEGAL:
L’empresa està en plena activitat sense disposar de l’autorització de la Generalitat, que és l’organisme competent per ser una activitat de l’Annex I.
Per tots els motius exposats:
s’ha de denegar l’autorització ambiental d’aquesta activitat.


Montcada i Reixac, 7 de setembre de 2007


Carolina Morant Espel , DNI 36454756D
PRESIDENTA DEL GRUP DE MEDI AMBIENT
DE MONTCADA I REIXAC – ECOLOGISTES EN ACCIÓ

26 de set. 2007

ASSEMBLEA PLATAFORMA SOTERRAMENT TOTAL

La Plataforma Ciutadana
“TRACTE JUST. SOTERRAMENT TOTAL, ARA!”


CONVOCA


A l’assemblea que farem el dijous dia 4 d’Octubre a les 20 hores, al local de l’A.B.I. per informar dels darrers esdeveniments i perquè entre tots puguem decidir les línies d’actuació més adequades per aconseguir els objectius.

La vostra assistència és molt important perquè encara hem d’estar alerta, no tot està resolt i cal seguir pressionant per tots els mitjans possibles.

No hi falteu, hem de continuar lluitant!


Montcada i Reixac, 25 de setembre de 2007

SOBRE EL DIPOSIT DE FERRALLA


El President de l'AAVV de Can Sant Joan ens envia les al.legacions sobre l'activitat empresa TRAYMA, SL ( díposit de ferralla) i solicita el seu desballestament


Las alegaciones presentadas son las mismas que se llevaron a la Generalitat.

Pero en esta ocasión las alegaciones de la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan iran acompañadas de unas 90 alegaciones de los vecinos colindantes con la chatarrería que son los principales afectados por esta actividad industrial.
Los 90 vecinos y vecinas firmantes representan al 100% de los vecinos que están en la cercanías de esta actividad.

El informe sobre sonidos realizado por la Diputación de Barcelona demuestra lo que ya sabíamos todos que es que dicha empresa sobre pasa los limites establecidos en sonido. Por lo que no deben darle permiso de actividad y el Ayuntamiento debe aplicar la ley y cerrar inmediatamente la chatarrería.

Otro de los puntos en que se basan las alegaciones es que esta en una zona de protección especial por sobre pasar los índices de contaminación. El aumento del transito de vehículos hace que estos limites se superen además de realizar actividades que no están recogidas en su petición de licencia.

Por ultimo esta ubicada en una zona calificada como clave 3. En la que solo se pueden realizar actividades urbanísticas industriales si estas están relacionadas con la RENFE. Prueba de ello es que en la firma de alquiler la RENFE obliga a realizar el traslado o movimiento de ferralla por mediación del tren. Aspecto es que no se da. Solo utilizan transporte rodado de camiones y camionetas. Por lo que dicho contrato de arrendamiento esta fuera de ley.
Alegaciones presentadas:

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Medi Ambient i Habitatge
OGAU Barcelona
Expdt. BA-20060320: Llicència d'activitats TRAYMA, SL

JOSÉ LUIS CONEJERO ANTORÁN, amb DNI núm. 17.850.490-Y, en la meva qualitat de President de l’associació AGRUPACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE CAN SANT JOAN, segons justifica la documentació annexa, amb domicili a efectes de notificacions al c. Reixagó, 72, 1r 2a, de Montcada i Reixac, en el seu nom i representació COMPAREC davant d'aquesta Administració i EXPOSO:
QUE en virtut de la informació pública a la que s’ha sotmès l’expedient dalt referenciat, atès l’anunci publicat al DOGC de 14/08/2007, malgrat que per instància de 22/03/2007 es va comparèixer en el mateix com a interessats accessoris sense que a hores d’ara se’ns hagi notificat cap tràmit de vista i al·legacions, i a la vista de l’expedient dalt referenciat, sobre legalització d’activitat de ferralla i desballestament ubicada al terme municipal de Montcada i Reixac, i que explota “TRAYMA, SL”,
HEM DE MANIFESTAR les següents:
AL·LEGACIONS
PRELIMINAR.— Aquestes al·legacions es realitzen a la vista de l’expedient referenciat i, particularment, del projecte i memòria tècnica justificativa del desenvolupament hipotètic de l’activitat (ja en funcionament real a hores d’ara i des de fa mesos), i tenen per objecte posar de manifest les mancances, errors i discordances de les apreciacions del tècnic redactor amb l’esmentat funcionament.
PRIMERA.— En primer lloc, pel que fa als que podríem anomenar defectes formals sense transcendència als efectes de resoldre el fons de l’expedient (però sí demostren la falta de cura en el tractament de la informació per part del tècnic redactor del projecte), serien els següents:
En el punt 2.1.1 (“Àmbit territorial”), de la memòria del projecte tècnic, dins l’apartat de “Medi físic”, s’apunta que el municipi de Montcada i Reixac es troba dins la comarca del «Garraf», quan, certament, ha de dir del Vallès Occidental;
Dins de les “dades de la instal·lació o establiment”, de la memòria descriptiva de les activitats, s’assenyala i classifica l’activitat dins de l’Annex II.1 LIIAA quan, en realitat i en harmònica congruència amb el procediment de legalització en el qual ens trobem, s’ha de dir Annex I, d’autorització ambiental.
SEGONA.¾ Continuant amb aquesta mena d’errors, també es poden constatar d’altres que difícilment poden ser esmenables i que reputem d’inexcusable ignorància (atesa la particular configuració ambiental i geològica del municipi de Montcada i Reixac). En aquest sentit:
No és cert, com s’afirma en el punt 2.1.5 de la memòria (“Atmosfera”), que «La qualitat de l’aire i la seva vulnerabilitat no són particularment sensibles, no estant l’àrea declarada com a zona de protecció especial per la Direcció General de Qualitat Ambiental», ja que només cal comprovar en l’Annex 2 del Decret 226/2006, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis, que el de Montcada i Reixac es troba comprès en aquestes zones especialment vulnerables enfront de determinats pol·lucionants atmosfèrics i degut a la concentració d’activitats especialment agressives del medi ambient;
Tampoc és cert que l’activitat estigui vinculada a la dinàmica del trànsit ferroviari de la propera estació de RENFE, ja que el seu funcionament, segons es pot constatar a diari, és autònom i independent, tant de l’estament trànsit ferroviari com de les seves instal·lacions, per la qual cosa l’aprofitament urbanístic que se n’està fent de la parcel·la qualificada com a clau 3 (sistema ferroviari) pot suposar un frau de llei que cal constatar tot desvirtuant les apreciacions més teòriques que reals que se’n fa al projecte i memòria justificativa de l’activitat;
D’igual manera també hem de desmentir que «Tot el solar on s’hi desenvolupa l’activitat es troba pavimentada des de l’inici de la mateixa» (punt 1.1 de l’annex de la memòria de l’activitat). El 28 de febrer de 2005, l’Ajuntament va confirmar a un veï que les vibracions experimentades al carrer Bifurcació, varen ser produïdes per les obres de l’empresa Hierros y Metales Traymas, S.L. per tal d’acondicionar el terreny (adjuntem documentació)
TERCERA.¾ Com s’ha avançat abans, l’activitat que es pretén legalitzar es troba en funcionament des de temps ençà (amb l’assentiment del Consistori de Montcada i Reixac) i els paràmetres sota els quals es desenvolupa l’activitat no concorden, en gairebé res, amb el descrit a la memòria justificativa que consta en l’expedient dalt referenciat. En aquest sentit:
En el punt 4 de la memòria (“Avaluació dels efectes previsibles”), i respecte d’allò que hem pogut constatar en la dinàmica diària del funcionament de l’activitat, la previsió sobre l’impacte d’aquesta en el trànsit rodat (“Augment del trànsit”) és errònia; es preveu que tindrà un efecte «directe negatiu» tant respecte de la població com del soroll quan a la realitat la circulació de camions de mitjà i gran tonatge (i no tots propis de l’empresa interessada) aporten pejorativament una ocupació i obstaculització de la via pública en vials de trànsit urbanitzats i alineats amb edificis residencials, sent també lògic l’impacte sonor que s’hi genera irremeiablement i per sobre del ja habitual a la zona degut al trànsit rodat de la ciutat;
D’igual manera, la “nul·litat” que es predica sobre l’impacte paisatgístic de l’activitat queda desacreditada tant per la mateixa configuració i previsió d’entrada de volum de ferralla, com així mateix per les fotografies adjuntes, com a mostra del “paisatge” que dóna l’activitat habitualment (l’acumulació de residus a l’aire lliure);
Pel que fa a la previsió sobre l’impacte acústic, aquest s’estima “moderat”, podent-se apaivagar amb la simple instal·lació d’un apantallament acústic. Doncs bé, després d’aquesta previsió s’incorre en la contradicció (punt 5 de l’annex acústic de la memòria “Projecte d’aïllament”) d’afirmar i asseverar que «No és necessari pel fet d’estar dins dels nivells permesos tant en condicions interiors com en condicions exteriors». Una afirmació de tal mena només es pot qualificar de gratuïta i temerària, molt més quan s’està preveient en l’annex acústic de la memòria justificativa de l’activitat la colindància d’una zona no industrial (residencial) per a la que es preveu un llindar màxim d’impacte sonor de 55dB(A) diürns;
No només per què al tècnic redactor del projecte no li consti cert impacte acústic que genera l’activitat a legalitzar (i, en aquest sentit, aprofitant l’avinentesa que la mateixa es troba en funcionament real diari, s’hauria d’haver aportat i complementat el corresponent estudi acústic que requereix l’Annex 10 Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, amb les medicions sonomètriques que justifiquin la innocuïtat acústica de l’activitat, segons s’afirma), sinó, perquè, a més a més, el passat mes de març de 2007 es varen portar a terme els esmentats mesuraments sonomètrics per part del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona donant com a resultat la superació en més de 5dB(A), sent, per tant, una infracció greu a la normativa sectorial d’aplicació (art. 30.2, Llei 16/2002). S’adjunta còpia de l’esmentat informe;
Aquests mesuraments es realitzaren des de determinat emplaçament que acredita i desvirtua l’afirmació del punt 2 de l’annex acústic (“Descripció del local... i la seva situació respecte habitatges”) on s’assegura que «... els habitatges més propers es troben a 50 metres de distància.», ja que la distància és força inferior, tenint present que davant del punt de mesura s’ubiquen també edificis d’habitatges molt més propers, lògicament, a les instal·lacions de la ferrallaria;
El resultat sonomètric susdit, igualment, suposa la incompatibilitat acústica de l’activitat (desvirtuant, per tant, la previsió de “compatible” acústicament, de la memòria justificativa de l’activitat), atès que l’activitat incrementa en més de 3dB(A) el nivell de fons a la zona (en més de 8dB(A), concretament), segons estableix l’art. 289.5NNUU metropolitanes, aplicables per raó de la categoria urbanística de l’activitat, i com a norma més restrictiva a l’empara de la Disp. Transitòria 2a Llei 16/2002;
De les fotografies adjuntes (referenciades en l'anterior lletra B) es pot comprovar com una de les principals matèries primeres ho són també els electrodomèstics frigorífics. Aquests elements, com se sap, disposen per a la seva funció d'un seguit d'elements gasosos i plàstics que no poden ser tractats de la manera com s'especifica en la memòria justificativa per a d'altres residus (vehicles fora d'ús, ferralla, etc), sinó que s'han d'aplicar altres protocols de tractament i manipulació residual que per manca de previsió no es pot legalitzar, havent-se de requerir l'esmena d'aquesta deficiència.
QUARTA.¾ El desenvolupament real de l’activitat, hauria de motivar no només l’esmena de deficiències documentals (pel contrast amb la realitat diària de funcionament), sinó, així mateix, la clausura immediata acordada dins del procediment de legalització, a l’empara de l’art. 54 LIIAA, sense perjudici de les competències urbanístiques i de cura del medi ambient que, inexorablement, li corresponen a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, mesura preventiva que interessem a tots els efectes en la pètita d’aquest escrit.

Per tot l’anterior,
SOL·LICITO DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, que tingui per presentat aquest escrit als efectes oportuns de constància i resolució d’al·legacions, oposant-nos, consegüentment, a que s’atorgui el permís ambiental interessat per “TRAYMAS, SL” per a la legalització de l’activitat de tractament de ferralla i desballestament que porta a terme al c. Bifurcació, s/n, de Montcada i Reixac, acordant la mesura provisional de clausura de les instal·lacions fins a la comprovació de les mesures correctores adients i possibles a comprovar en l’acte de control inicial, si escau, i tenir-nos per part interessada a tots els efectes, inclosos els de tipus jurisdiccional.

Barcelona, 7 de setembre de 2007
José Luis Conejero ( Presid. AAVV de C.S. Joan)
DNI: 17.850.490-Y

24 de set. 2007

TOT DEPÈN ... DE COM ES MIRA

Foto: carmenbastida.blogspot.com


“ Tot ens fa pensar que no ho tenen gaire clar. A més es justifica dita decisió en la quantitat de feina de l’Àrea d’Urbanisme…serà que a la resta d’àrees no hi ha feina??serà que no hi ha tècnics qualificats a Urbanisme? Per què no presenten un pla d’amortitzacions de personal per determinar les necessitats tècniques de l’Ajuntament? Tenen un organigrama del personal amb les seves funcions??s’ha de modificar l’esmentat organigrama per donar resposta del municipi?? Mil i unes solucions tècniques per donar resposta a allò que diuen que és “l’acumulació d’assumptes”. I en comptes d’això “es contracta” a una regidora (càrrec polític) amb sou i 14 pagues per fer una feina tècnica “


Part de l’intervenció (1) de Carmen Bastida ( regidora a l’Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres ) en el Ple del mes de Setembre. Carmen Bastida es l’unica regidora que té el PSC en aquella població i actualment es troba a l’oposició. En la seva intervenció , actuan com oposició,va insinuar de forma clara que no feia falta que la nova responsable política d’urbanisme cobrés una dedicació exclusiva.
Carmen Bastida treballa actualment a la Societat Municipal Montcada Optima , depenent de l’Area de Presidencia , empresa que es dedica entre altres coses a la promoció de l’habitatge i per tant molt lligada a l’Area d’Urbanisme que ella coneix molt bé.

Ja sabem que cada poble es un mon i les comparacions poden ser equivocades , però es preguntem si el que pensa per Llavaneres es el mateix que pensa per Montcada?, es de suposar que a Montcada hi ha prous tecnics a Urbanisme, no? , es justificada per Carmen Bastida la dedicació exclusiva al regidor d’urbanisme Jordi Climent?


Per coneixer de forma sensera el que pensa es pot entrar el blog de Carmen Bastida ( carmenbastida.blogspot.com) o el Forum Pal de Paller.

22 de set. 2007

L'EDUCACIÓ , obrim debat

EL FRACÀS EDUCATIU.


El fracàs escolar és un dels problemas més greus que sofreixen en l’actualitat els sistemas educatius. La transcendència de les seves conseqüencies , que sobrepassen l’àmbit escolar i la seva extensió repercuteix, en major o menor grau, a mig termini a tot el desenvolupament futur d’un país.
L’informe de l’OCDE ( Organismo Cooperació Desenvolupament Económic) ha fet públic que l’Estat Espanyol, es troba en el lloc 25 dels 29 països desenvolupats analitzats ,en “fracàs escolar”. Les dades fetes públiques són molt reveladores de que alguna cosa no es fa prou bé: “ Quasi el 30% dels estudiants d’ESO obté notes negatives, un 32% repeteix curs, un 35% no finalitza amb exit el 2n d’ESO, el 48% no supera el batxillerat i a la universitat l’abandó dels estudis voreja el 50%”

La situació educativa que vivim es configura a partir de multitud de variables que interactuen entre si en el context de territoris concrets , caldria dons potser repensar tots els elements si es vol millorar l’educació, ja que alguna cosa falla es segur.
Les dades que es coneixen indiquen que el nivell més gran de fracàs es centra a la Comunidad Canaria, mentre que la d’ Asturias , Navarra i País Basc són les que tenen un index més baix que va lligat ( i no es casual) a una major inversió en educació.

Cal preguntarse que provoca realment el fracàs escolar? ….. és la familia la culpable?....la inversió , la poca inversió, justifica i explica que Espanya-i Catalunya- siguin dels països amb major index de fracàs acadèmic de la Unió Europea? …. l’ESO ha millorat el nivell educatiu?..... per què es fan tantes contrareformes cada any?

Cal identificar com primera mesura i amb carácter d’urgéncia les causes generadores del fracàs. A partir d’aquí caldrà intervenir per afrontar ( amb consens de TOTS ELS AGENTS POLITICS;SOCIALS;FAMILIARS;EDUCADORS, etc ) un pacte sobre l’educació que perduri en els temps i que no sigui motiu de disputa política continua.

Mentres això no es plasmi, cal actuar ( i ara que sembla que tenim diners a la caixa és, sense excuses , un bon moment per invertir) sobre un sector amb necessitats educatives especials amb propostes d’actuació amb l’alumnat més individualitzades per aconseguir paliar o reduir el desastre que a mig termini ens ve al damunt sobre aquest 30% de fracàs escolar.

A Montcada, uns pares que es troben amb un fill de 16 anys que no ha superat el nivell d’estudis i que no troba feina, que poden fer? … a on van? … quines alternatives o propostes el sistema els hi proposa? … són molt poques, no?....som concients tots que els alumnes els diem què han d'aprendre però no els expliquem com?

La responsabilitat de fer alguna cosa més es de tots, però principalment dels poders públics que junt amb la familia i els centres educatius haurian de donar l’empenta definitiva per aconseguir millorar l’educació, el futur dels nostres joves hauria de ser la principal de les nostres preocupacions . L’esperança de fer un mon millor ( l’educació és la millor eina) depent de nosaltres.


Per què no parlem d’educació?
----------------------------------------

Envieu els vostres comentaris, gracies.

20 de set. 2007

ESTAMPES URBANES


Un internauta ens ha fet arribar aquestes imatges d'un edifici nou que es construeix a la vora de l'Estació de Manresa.


Pregunta ,si el pas que quedarà ( entraran i sortiran cotxes) a partir d'ara no serà un perill pels vianats ja que aquest lloc és molt transitat, com també li sembla que no s'hauria d'haver permés construir tant aprop de la línia ferroviària.


Donem les grácies a A.V. per la seva col.laboració

19 de set. 2007

OBRIM DEBATELS JOVES REBRAN 210 euros AL MES DE L'ESTAT PER AL LLOGUER D'UN PIS (1)
Les noves mesures per a fomentar el lloguer són el tipus d'ajuda que els joves necessiten per independitzar-se ?

Creieu que aquesta proposta afavorirà que es lloguin més pisos ?

La proposta a qui afovereix més, als joves que volen llogar un pis o els propietaris que veuen possibilitats d'apujar els lloguers ?

Quin sentit té que existeixi una Regidoria d'Habitatge a Montcada ( creada entre altres coses principalment per a fomentar el lloguer de pisos) si resulta que qualsevol mesura existent o que es plantegin són competències exclussives del Govern Espanyol o Generalitat?


(1) .- Serà necessari no ingressar més de 22.000 Euros a l'any i tenir entre 22 i 30 anys. La mesura té una durada de 4 anys a partir del gener del 2008.Els estrangers hauran de justificar 4 anys de residència legal al País. Les ajudes seran pagades pel Ministeri de Vivenda directament o en alguns casos seran gestionades per les Comunitats Autònomes


ENVIEU COMENTARIS SOBRE LA PROPOSTA, CREIEM QUE ÉS INTERESSANT CONEIXER LA VOSTRA OPINIÓ

18 de set. 2007

A PROPÒSIT D'UNA FOTO ........

Foto: La VeuLa Gent Gran que va participar en la darrera sortida organitzada per anar a Navarra va rebre una sorpresa el dilluns dia 3 de setembre, quan tornaven de la visita que havien fet a Pamplona. L’Alcalde de Montcada Cesar Arrizabalaga els esperava a Javier (lloc on els jubilats passaven la nit); la inesperada visita (1) va ser rebuda amb una evident sorpresa, l’edil i acompanyant van sopar amb els viatgers i l’endemà (2) al matí es van fer unes fotos de record.
Aquesta visita va ser motiu de xerrameca els dies següents; uns la varen qualificar com tot un detall el fet que l’Alcalde els visiti i altres no entenien el perquè del viatge i es preguntaven, en ser un dia laborable, si no tenia altra feina que fer al poble .
Les opinions dels viatgers van anant pujant de to entre els que ho veien bé i els que no. Però sí que en una pregunta estaven tots d’acord, i era que per fer-se una foto no calia un viatge d’aquest tipus (2 passatges d’avió i també lloguer de cotxe), ja que la mateixa es podia haver fet a la sortida de Montcada el dia 2 de setembre.
Una altra pregunta que més d’un es feia, era saber qui pagava aquesta despesa, serà l’Ajuntament? O potser el Sr. Cesar Arrizabalaga de la seva butxaca?
A partir d’ara es repetiran aquests tipus de viatges sorpresa? S’anirà a Almeria? O potser a la Costa del Sol?
Algù ens podria dir, encara que sigui aproximadament, quan ha costat aquesta foto?


1.- Fins ara en les sortides de Viatges de la Gent Gran fetes a Cantabria, Galicia i la Serralada de Cazorla no havien rebut cap visita de politics locals.
2.- La Veu diu que l’Alcalde va estar 3 dies amb els jubilats, en realitat només va ser un, ja que la resta de dies va anar a Guipúzcoa per assumptes particulars.

14 de set. 2007

BON EXEMPLE
L’Alcalde de Tarragona , el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha fet públic el seu patrimoni personal, tal i com va prometre. Segons el document fet pùblic , Ballesteros té un pis de 100 m2 i un Audi A-4 del 2002, dos quadres de valor i declara no tenir accions ni participacions empresarials, tè també 2 plans de pensions privats: un de La Caixa i l’altre a l’empresa on treballava.
L’Alcalde de Tarragona , es un dels edils de capital de provincia que cobra menys d’Espanya, concretament 33.000 euros bruts a l’any ( L’Alcalde de Lleida te una assignació de 80.000 euros) . El seu carrec fa que sigui també diputat provincial i rebrà per aquest motiu uns 43.000 euros a l’any.

L’edil tarraconí ha declarat que donar a coneixer el seu patrimoni ho fa per “evitar les sospites permanets sobre el polític” i s’ha compromès a tornar a fer una altra declaració de patrimoni en acabar l’actual mandat.
_______________________________________________________________________________

Nota : Es un bon exemple que caldria fos seguit per més d’un dels carrecs electes que cobren dos sous.

Vostès que poden, facin alguna cosa

És cada vegada més evident que la política ja no emociona. Els actuals polítics ( anomenats els de la segona transició) actuen sense aquelles dosis de passió i emoció que va protagonitzar la política en aquells anys que varem recobrar les llibertats democrátiques, d’una forma concient o inconcient estan sentant les bases del procés de liquidació “social” de la politica.

A Catalunya en general i Montcada en particular són exemples clars de que aquest risc s' està imposant.. Diferents estudis de sociologia politica de la Universitat Autònoma de Barcelona indiquen en les seves dades que la ciutadania no es diexa seduir per la polìtica que actualment s’utilitza , la sensació que mani qui mani les coses no canviaran s’ha imposat amb força, la creença que “ la política” s’ha transformat en una simple Gestoria de Serveis ha arrelat ,. Els responsables electes creuen que centrar-se amb oferir “serveis” que funcionin és suficient – cosa per cert no sempre satisfeta- i per molt lloable que sigui buscar aquest objectiu cal alguna cosa més.

Necessari que els serveis funcionin, sí. Suficient, no.

Qualsevol projecte polític global que s’ofereix als ciutadans ha de tenir dins del seu marc una ideologia que l’enmarqui junt amb unes idees força que generin la capacitat d’emocionar i una convicció en l’horitzó d' una certa utopía amb un grau de dificultat no menyspreable per a ser conquistats , tot això unit a una convicció personal que alimenti d' alguna manera el trajecte per conquerir l’objectiu.Qualsevol projecte sectorial ( infraestructures, educació, sanitat, etc) si no va acompanyat de les corresponents dosis d’il.lusió , passió i emoció difícilment traspassarà la barrera del ciutadà que el veurà com un acte més d' un gestor .

És molt difícil saber què és la “política” i de què serveix si no va acompanyada de components emotius que actualment brillen per la seva absència.
La preocupació creix quan els indicadors de participació electoral indiquen molt clarament que la distancia entre governats i governadors es cada dia més significativa.

Podem fer servir Montcada com exemple , posant rostres i noms a les preguntes que molta gent es fa:
Quants dels nostres polítics locals senten en el seu interior que viuen un moment històric?
Quants d’ells deuen sentir emoció en pensar en el seu projecte polític?
Quants d’ells tenen la capacitat no sols d’emocionar i il.lusionar a la societat , sino simplement al seus companys de partit?

La resposta aquestes preguntes no ens deixa indiferents. La simple gestió i un excessiu tacticisme – dins dels interiors dels partits així com en les diferents administracions – amaguen un buit d’idees i una abséncia de debat que fan i han portat l’actual forma d' aplicar la política a una cru¨illa de camins en que la ciutadania cada vegada més tria uns camíns molt diferents al que els “polítics “ voldrien.

Cal reivindicar i exigir com imprescindible el retorn a "aquelles" altres formes de fer política , que el debat entre administradors i administrats sigui real i veritablement representatiu , no com ara que en realitat és sols virtual i molt lluny dels components emocionals que tindrien ser presents.

Els polítics diuen tots al finalitzar unes eleccions , quan valoren els resultats, que han entés el missatge i que canviaran . Ho faran? … Ja han passat tres mesos i algú ha tornat ha parlar de la baixa participació en els darrers comicis locals? ... Heu llegit alguna proposta sobre la qüestió?

Si no es fa quelcom ,el polítics poden fer-ho, cada dia més s’entendrà el fer política com una activitat allunyada de la ciutadania o com un departament més de una gran Gestoria.

Albert

13 de set. 2007

PP denuncia a l'Ajuntament


El Partit Popular de Montcada i Reixac denuncia que el Ayuntamiento incumple la Ley.12 septiembre’07.- La portavoz del Partit Popular de Montcada i Reixac, Eva García ha denunciado que el Ayuntamiento incumple la ley por ocultar la bandera española durante las celebraciones de la Diada de Catalunya. Por ello García ha afirmado que “el Ayuntamiento de Montcada incumple flagrantemente la ley que dice expresamente que la bandera de España debe ondear en el exterior de todos los ayuntamientos. Las leyes están para cumplirse por parte de todos los ciudadanos y también de los poderes públicos”.

Por todo esto, el Partido Popular de Montcada ha presentado una denuncia en la Delegación del Gobierno en Catalunya para que procedan a restituir la legalidad vunerada y dispongan lo necesario para que la bandera española ondee en la fachada del Ayuntamiento de Montcada i Reixac. En esta misma línea, García ha añadido que “lo que pasa es que el partido socialista ha cedido a las presiones nacionalistas de sus socios de gobierno en ese intento de ser más catalanes que nadie y mientras tanto los nacionalistas sufren de ataques de delirios excluyentes y arrastran a un partido socialista absolutamente entregado al nacionalismo catalán”.

RESSÒ MARXA REIVINDICATIVAMontcada i Reixac, 11 de setembre del 2007

ÈXIT DE LA PRIMERA MARXA REIVINDICATIVA DE LA CAL

La primera Marxa Reivindicativa, promoguda per la CAL Montcada i Reixac, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que tingué lloc el passat 10 de setembre, va comptar amb l’assistència d’una vuitantena de persones. La presidenta de l’associació, Marta Serra, considera que l’acte va ser un èxit “perquè tot va sortir molt bé i el nombre d’assistents superava les nostres espectatives més optimistes”.

La marxa va començar a la plaça Lluís Companys a les nou del vespre, on es van llegir textos reivindicatius amb motiu de l’11 de setembre; i va acabar a la plaça Salvador Espriu de Masrampinyo, on tres ciutadans de Montcada, Cèsar Vilagut, Joan Paredes i Yahia Haddaoui, van llegir el manifest. Durant el recorregut, amenitzat pel so de les gralles i amb torxes enceses, també es va fer la lectura d’altres textos, com el del discurs de Pau Casals a l’ONU o l’Acte de Sobirania de Lluís Maria Xirinacs.

Marta Serra ha explicat que l’acte estava inspirat en la “Marxa dels Vigatans” i animava a la resta d’associacions de Montcada i Reixac a participar en l’organització del mateix de cara l’any vinent: “Des de la CAL ens agradaria fer d’aquesta marxa una tradició i obrir-la a totes les entitats del municipi”.

La comitiva estava encapçalada per una pancarta amb el lema “Marxa de Torxes per la llengua i la cultura catalanes”. A l’acabament de l’acte, els organitzadors de la CAL van oferir rom cremat als assistents

12 de set. 2007

ZONA 21 -

La Milagros - veina de la Zona 21- ens recorda via e-mail que la lluita continua:

---------------------------------------


SE ACABARON LAS VACACIONES


Soy Milagros, bastante recuperada de la agresión que recibí el 24 de Abril en la manifestación que se hizo en la Z-21 y quiero dar las gracias a tantas personas que se han interesado por mi en este tiempo.
De las gestiones de la Z-21 podemos informar poco ya que el Ayuntamiento quedó en llamarnos para hablar del proyecto y todavía no lo ha hecho. Ya sabemos que en el mes de Agosto se paraliza casi todo pero los que vivimos en esta zona si que tenemos necesidad de solucionar lo antes posible nuestra situación y ver como el Ayuntamiento es sensible hacia el pueblo y utiliza como nuestro Alcalde hizo públicamente en el AVUI el AGRAVIO COMPARATIVO con la parte del barrio que en su día (hace varios años) arregló olvidándose de esta zona que nosotros creíamos que también teníamos los mismos derechos, ya que con las obligaciones también contamos y aceptamos.
Existe un documento firmado por - AYUNTAMIENTO – URBANIZADORA – ASOCIACIÓN DE VECINOS - año 1982, donde el Ayuntamiento se hace responsable de terminar la urbanización a cambio de importantes cesiones de terrenos. (Adjunto dicho documento).
Les comunico que la Asociación de Vecinos de la Z-21 está los miércoles a las 7 ½ de la tarde en el Gran Casino donde Uds. pueden acudir para informarse.
También les hago un ruego y es que se apunten a la Asociación por un módico pago al año y todos juntos podamos unir nuestro esfuerzo ya que se está pidiendo para todos las mismas condiciones y no queremos que el Ayuntamiento individualmente como propone vaya dando a su albedrío unas normas que han de ser para todos por igual.
Agradezco a Montcada Confidencial la oportunidad que nos da para expresarnos.
Atentamente.
Milagros

Documents adjunts: Per llegir cal clicar sobre el document


11 de set. 2007

LA DIADA a MONTCADA

L Acte s'ha celebrat en presencia de unes 300 persones en un ambient festiu i calurós.

L'Alcalde ha presidit l'Acte acompanyat dels portaveus ( excepte ERC que ha renunciat en protesta per la presencia del PP) de les diferents formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament .
Al finalitzar l'Alcalde el seu discurs a donat pas a Maria Ventura ( Pres. de l'Esplai per la Dona) que ha fet en el seu parlament un repàs a l'historia dels fets del 11 de setembre de 1714 fins els nostres dies.
A continuació s'ha procedit a l'ofrena floral per part de les cada vegada més numbroses entitats locals, destacant entre altres el fort apluidement que han estat rebuts els components de ADIMIR ( Associació Discapacitats de Montcada i Reixac) .

Els Segadors, cantat per la majoria dels assistents , ha posat punt i final a una celebració de una Diada que en la que s'ha notat l'experiencia adquirida al llarg dels anys en l'organització de l'Acte. .

Nota de premsa del PP

El Partit Popular ens ha fet arrivar ( dilluns 10 de setembre) la següent nota de premsa sobre els actes organitzats per la CAL de Montcada referits a la Diada :

El Partit Popular de Montcada califica de “escándalo democrático” el homenaje a Xirinacs


La coordinadora de asociaciones de la lengua catalana ha convocado unos actos con motivo de la DiadaEl lunes 10 de septiembre, la Coordinadora de Asociaciones de la Lengua Catalana ha convocado una jornada reivindicativa, en la que se leerán fragmentos del Acto de Soberanía de Lluís Maria Xirinacs. Por este motivo, la portavoz del Partit Popular de Montcada i Reixac, Eva García ha afirmado que “es un escándalo democrático que se haga un homenaje a un personaje siniestro como fue Xirinacs que había defendido a las organizaciones terroristas y justificado sus actuaciones llegándose a calificar a sí mismo como "amigo de ETA"”.

En esta misma línea, García ha declarado que “un individuo que fue condenado por la Audiencia Nacional por hacer apología del terrorismo no merece ningún reconocimiento sino más bien intentar olvidarlo para siempre. Me preocupa pensar que en nuestra ciudad hay personas que puedan recordar a un personaje de tal bajeza moral, creo que es síntoma de una sociedad enferma”.

6 de set. 2007

PER FÌ HI HAURÀ UNA LLEI ?

Una ley impedirá que alcaldes y concejales se pongan el sueldo que quieran


Este mes se debatirá una propuesta de IU, para evitar escandalosas subidas salariales como las de Mijas y Torrelodones. Se fijarán en función de la población, el presupuesto y la situación financiera de los municipios.

Carlos Galbeño, alcalde del PP de Torrelodones (19.843 habitantes), quiso subirse el sueldo un 38% nada más ser elegido y ganar 91.445 € anuales. Las críticas de la oposición y de los vecinos lo obligaron a rectificar y a volver al salario anterior, 57.000 €.

El alcalde socialista de Mijas (Málaga), Agustín Moreno, también quiso subirse el sueldo un 37% y ganar 126.000 € anuales. Tampoco lo consiguió. La presión vecinal y de su propio partido le hizo dimitir. Otros sí lo han conseguido. El alcalde de Navalcarnero, en Madrid (PP, 17.500 vecinos), se ha subido el salario un 17% hasta los 82.373 €, y Rosa Aguilar, la alcaldesa de Córdoba (IU, 321.000 habitantes) lo ha incrementado otro 12% hasta los 63.000 €.

En España, los sueldos de los alcaldes y concejales no están regulados y cada ayuntamiento puede fijar los que quiera. Ante tanta disparidad de salarios y la falta de regulación, el Ministerio de Administraciones Públicas ha asegurado a 20 minutos que el pleno del Congreso debatirá, dentro de dos semanas, una propuesta de IU que exige al Gobierno la creación de una ley que regule la retribución de los cargos públicos locales. Una ley que apoyaría el Gobierno, según confirmaron altos cargos del ministerio.

El objetivo es establecer «un mínimo y un máximo» en los salarios de los alcaldes y concejales, señala Monserrat Muñoz, responsable de política municipal de IU, para «evitar los salarios desproporcionados y las diferentes justificaciones dudosas».

Criterios objetivos

Si la iniciativa prospera, será la Federación Española de Municipios (FEMP), que agrupa a más de 6.900 ayuntamientos (el 85% de los que existen), la encargada de establecer los requisitos salariales «en función de criterios objetivos, tales como la población, el presupuesto municipal, la situación financiera de cada municipio o la actividad que desempeñe cada concejal y alcalde», explica un portavoz de la FEMP. Unos criterios que ya han establecido las federaciones de municipios de Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque no son de obligado cumplimiento.

Mientras llega esta ley, son pocos los ejemplos de lo contrario. La alcaldesa de Sanlúcar, en Cádiz (PSOE, 63.000 vecinos) ha decidido bajarse el sueldo a la mitad.

________________________________________________________________


NOTA : Agrair a T.S. que ens ha fet arrivar aquesta noticia publicada en el Diari gratuit 20 minutos. Es pot consultar les dades a 20minutos.es, hi ha un estudi sobre el que cobren tots els alcaldes de les principals poblacions.

1 de set. 2007

ESTAMPES URBANES

v

Davant d’aquests dos exemples d'incivisme que es repeteixen –en general- a qualsevol barriada o sector del nostre municipi, què cal fer...? Una campanya adreçada a la ciutadania per recuperar i mantenir l'equilibri del medi ambient...?

ENS AGRADARIA SABER LA VOSTRA OPINIÓ