26 de set. 2007

SOBRE EL DIPOSIT DE FERRALLA


El President de l'AAVV de Can Sant Joan ens envia les al.legacions sobre l'activitat empresa TRAYMA, SL ( díposit de ferralla) i solicita el seu desballestament


Las alegaciones presentadas son las mismas que se llevaron a la Generalitat.

Pero en esta ocasión las alegaciones de la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan iran acompañadas de unas 90 alegaciones de los vecinos colindantes con la chatarrería que son los principales afectados por esta actividad industrial.
Los 90 vecinos y vecinas firmantes representan al 100% de los vecinos que están en la cercanías de esta actividad.

El informe sobre sonidos realizado por la Diputación de Barcelona demuestra lo que ya sabíamos todos que es que dicha empresa sobre pasa los limites establecidos en sonido. Por lo que no deben darle permiso de actividad y el Ayuntamiento debe aplicar la ley y cerrar inmediatamente la chatarrería.

Otro de los puntos en que se basan las alegaciones es que esta en una zona de protección especial por sobre pasar los índices de contaminación. El aumento del transito de vehículos hace que estos limites se superen además de realizar actividades que no están recogidas en su petición de licencia.

Por ultimo esta ubicada en una zona calificada como clave 3. En la que solo se pueden realizar actividades urbanísticas industriales si estas están relacionadas con la RENFE. Prueba de ello es que en la firma de alquiler la RENFE obliga a realizar el traslado o movimiento de ferralla por mediación del tren. Aspecto es que no se da. Solo utilizan transporte rodado de camiones y camionetas. Por lo que dicho contrato de arrendamiento esta fuera de ley.
Alegaciones presentadas:

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Medi Ambient i Habitatge
OGAU Barcelona
Expdt. BA-20060320: Llicència d'activitats TRAYMA, SL

JOSÉ LUIS CONEJERO ANTORÁN, amb DNI núm. 17.850.490-Y, en la meva qualitat de President de l’associació AGRUPACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE CAN SANT JOAN, segons justifica la documentació annexa, amb domicili a efectes de notificacions al c. Reixagó, 72, 1r 2a, de Montcada i Reixac, en el seu nom i representació COMPAREC davant d'aquesta Administració i EXPOSO:
QUE en virtut de la informació pública a la que s’ha sotmès l’expedient dalt referenciat, atès l’anunci publicat al DOGC de 14/08/2007, malgrat que per instància de 22/03/2007 es va comparèixer en el mateix com a interessats accessoris sense que a hores d’ara se’ns hagi notificat cap tràmit de vista i al·legacions, i a la vista de l’expedient dalt referenciat, sobre legalització d’activitat de ferralla i desballestament ubicada al terme municipal de Montcada i Reixac, i que explota “TRAYMA, SL”,
HEM DE MANIFESTAR les següents:
AL·LEGACIONS
PRELIMINAR.— Aquestes al·legacions es realitzen a la vista de l’expedient referenciat i, particularment, del projecte i memòria tècnica justificativa del desenvolupament hipotètic de l’activitat (ja en funcionament real a hores d’ara i des de fa mesos), i tenen per objecte posar de manifest les mancances, errors i discordances de les apreciacions del tècnic redactor amb l’esmentat funcionament.
PRIMERA.— En primer lloc, pel que fa als que podríem anomenar defectes formals sense transcendència als efectes de resoldre el fons de l’expedient (però sí demostren la falta de cura en el tractament de la informació per part del tècnic redactor del projecte), serien els següents:
En el punt 2.1.1 (“Àmbit territorial”), de la memòria del projecte tècnic, dins l’apartat de “Medi físic”, s’apunta que el municipi de Montcada i Reixac es troba dins la comarca del «Garraf», quan, certament, ha de dir del Vallès Occidental;
Dins de les “dades de la instal·lació o establiment”, de la memòria descriptiva de les activitats, s’assenyala i classifica l’activitat dins de l’Annex II.1 LIIAA quan, en realitat i en harmònica congruència amb el procediment de legalització en el qual ens trobem, s’ha de dir Annex I, d’autorització ambiental.
SEGONA.¾ Continuant amb aquesta mena d’errors, també es poden constatar d’altres que difícilment poden ser esmenables i que reputem d’inexcusable ignorància (atesa la particular configuració ambiental i geològica del municipi de Montcada i Reixac). En aquest sentit:
No és cert, com s’afirma en el punt 2.1.5 de la memòria (“Atmosfera”), que «La qualitat de l’aire i la seva vulnerabilitat no són particularment sensibles, no estant l’àrea declarada com a zona de protecció especial per la Direcció General de Qualitat Ambiental», ja que només cal comprovar en l’Annex 2 del Decret 226/2006, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis, que el de Montcada i Reixac es troba comprès en aquestes zones especialment vulnerables enfront de determinats pol·lucionants atmosfèrics i degut a la concentració d’activitats especialment agressives del medi ambient;
Tampoc és cert que l’activitat estigui vinculada a la dinàmica del trànsit ferroviari de la propera estació de RENFE, ja que el seu funcionament, segons es pot constatar a diari, és autònom i independent, tant de l’estament trànsit ferroviari com de les seves instal·lacions, per la qual cosa l’aprofitament urbanístic que se n’està fent de la parcel·la qualificada com a clau 3 (sistema ferroviari) pot suposar un frau de llei que cal constatar tot desvirtuant les apreciacions més teòriques que reals que se’n fa al projecte i memòria justificativa de l’activitat;
D’igual manera també hem de desmentir que «Tot el solar on s’hi desenvolupa l’activitat es troba pavimentada des de l’inici de la mateixa» (punt 1.1 de l’annex de la memòria de l’activitat). El 28 de febrer de 2005, l’Ajuntament va confirmar a un veï que les vibracions experimentades al carrer Bifurcació, varen ser produïdes per les obres de l’empresa Hierros y Metales Traymas, S.L. per tal d’acondicionar el terreny (adjuntem documentació)
TERCERA.¾ Com s’ha avançat abans, l’activitat que es pretén legalitzar es troba en funcionament des de temps ençà (amb l’assentiment del Consistori de Montcada i Reixac) i els paràmetres sota els quals es desenvolupa l’activitat no concorden, en gairebé res, amb el descrit a la memòria justificativa que consta en l’expedient dalt referenciat. En aquest sentit:
En el punt 4 de la memòria (“Avaluació dels efectes previsibles”), i respecte d’allò que hem pogut constatar en la dinàmica diària del funcionament de l’activitat, la previsió sobre l’impacte d’aquesta en el trànsit rodat (“Augment del trànsit”) és errònia; es preveu que tindrà un efecte «directe negatiu» tant respecte de la població com del soroll quan a la realitat la circulació de camions de mitjà i gran tonatge (i no tots propis de l’empresa interessada) aporten pejorativament una ocupació i obstaculització de la via pública en vials de trànsit urbanitzats i alineats amb edificis residencials, sent també lògic l’impacte sonor que s’hi genera irremeiablement i per sobre del ja habitual a la zona degut al trànsit rodat de la ciutat;
D’igual manera, la “nul·litat” que es predica sobre l’impacte paisatgístic de l’activitat queda desacreditada tant per la mateixa configuració i previsió d’entrada de volum de ferralla, com així mateix per les fotografies adjuntes, com a mostra del “paisatge” que dóna l’activitat habitualment (l’acumulació de residus a l’aire lliure);
Pel que fa a la previsió sobre l’impacte acústic, aquest s’estima “moderat”, podent-se apaivagar amb la simple instal·lació d’un apantallament acústic. Doncs bé, després d’aquesta previsió s’incorre en la contradicció (punt 5 de l’annex acústic de la memòria “Projecte d’aïllament”) d’afirmar i asseverar que «No és necessari pel fet d’estar dins dels nivells permesos tant en condicions interiors com en condicions exteriors». Una afirmació de tal mena només es pot qualificar de gratuïta i temerària, molt més quan s’està preveient en l’annex acústic de la memòria justificativa de l’activitat la colindància d’una zona no industrial (residencial) per a la que es preveu un llindar màxim d’impacte sonor de 55dB(A) diürns;
No només per què al tècnic redactor del projecte no li consti cert impacte acústic que genera l’activitat a legalitzar (i, en aquest sentit, aprofitant l’avinentesa que la mateixa es troba en funcionament real diari, s’hauria d’haver aportat i complementat el corresponent estudi acústic que requereix l’Annex 10 Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, amb les medicions sonomètriques que justifiquin la innocuïtat acústica de l’activitat, segons s’afirma), sinó, perquè, a més a més, el passat mes de març de 2007 es varen portar a terme els esmentats mesuraments sonomètrics per part del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona donant com a resultat la superació en més de 5dB(A), sent, per tant, una infracció greu a la normativa sectorial d’aplicació (art. 30.2, Llei 16/2002). S’adjunta còpia de l’esmentat informe;
Aquests mesuraments es realitzaren des de determinat emplaçament que acredita i desvirtua l’afirmació del punt 2 de l’annex acústic (“Descripció del local... i la seva situació respecte habitatges”) on s’assegura que «... els habitatges més propers es troben a 50 metres de distància.», ja que la distància és força inferior, tenint present que davant del punt de mesura s’ubiquen també edificis d’habitatges molt més propers, lògicament, a les instal·lacions de la ferrallaria;
El resultat sonomètric susdit, igualment, suposa la incompatibilitat acústica de l’activitat (desvirtuant, per tant, la previsió de “compatible” acústicament, de la memòria justificativa de l’activitat), atès que l’activitat incrementa en més de 3dB(A) el nivell de fons a la zona (en més de 8dB(A), concretament), segons estableix l’art. 289.5NNUU metropolitanes, aplicables per raó de la categoria urbanística de l’activitat, i com a norma més restrictiva a l’empara de la Disp. Transitòria 2a Llei 16/2002;
De les fotografies adjuntes (referenciades en l'anterior lletra B) es pot comprovar com una de les principals matèries primeres ho són també els electrodomèstics frigorífics. Aquests elements, com se sap, disposen per a la seva funció d'un seguit d'elements gasosos i plàstics que no poden ser tractats de la manera com s'especifica en la memòria justificativa per a d'altres residus (vehicles fora d'ús, ferralla, etc), sinó que s'han d'aplicar altres protocols de tractament i manipulació residual que per manca de previsió no es pot legalitzar, havent-se de requerir l'esmena d'aquesta deficiència.
QUARTA.¾ El desenvolupament real de l’activitat, hauria de motivar no només l’esmena de deficiències documentals (pel contrast amb la realitat diària de funcionament), sinó, així mateix, la clausura immediata acordada dins del procediment de legalització, a l’empara de l’art. 54 LIIAA, sense perjudici de les competències urbanístiques i de cura del medi ambient que, inexorablement, li corresponen a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, mesura preventiva que interessem a tots els efectes en la pètita d’aquest escrit.

Per tot l’anterior,
SOL·LICITO DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, que tingui per presentat aquest escrit als efectes oportuns de constància i resolució d’al·legacions, oposant-nos, consegüentment, a que s’atorgui el permís ambiental interessat per “TRAYMAS, SL” per a la legalització de l’activitat de tractament de ferralla i desballestament que porta a terme al c. Bifurcació, s/n, de Montcada i Reixac, acordant la mesura provisional de clausura de les instal·lacions fins a la comprovació de les mesures correctores adients i possibles a comprovar en l’acte de control inicial, si escau, i tenir-nos per part interessada a tots els efectes, inclosos els de tipus jurisdiccional.

Barcelona, 7 de setembre de 2007
José Luis Conejero ( Presid. AAVV de C.S. Joan)
DNI: 17.850.490-Y

2 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

Es importante seguir en esta línea, y sobre todo que haya transprencia y que los vecinos sepamos qué se esta haciendo.

ANIMOS!!!

Anònim ha dit...

Felicitats a la AAVV pel treball que esteu fent,

Endavant!!

Óscar