28 de set. 2007

MÉS AL.LEGACIONS DIPOSIT FERRALLA

HONORABLE CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
GENERALITAT DE CATALUNYA
Av. Diagonal, 523-525


Vista la documentació pública de l’expedient de sol·licitud d’autorització ambiental núm. BA20060320, del projecte d’activitat de recuperació de ferralla i desballestament de vehicles fora d'ús de l’empresa “Transporte, almacenaje y materiales siderúrgicos, S.L.” (TRAYMAS, S.L.) de Montcada i Reixac, formulem les següents AL·LEGACIONS:

S’HA DE DENEGAR L’AUTORITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
pels següents motius:

ZONA DECLARADA DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC PER PARTÍCULES I NO2:
La declaració de Montcada dins la zona de protecció especial per la contaminació atmosfèrica, comporta que una nova activitat que incrementi els nivells de contaminació de PM10 i NO2 en la zona no sigui compatible amb el medi.
L’empresa està ubicada en el mateix nucli urbà habitat de Can Sant Joan. Els habitatges disten només 20 metres de l’activitat i per tant l’impacte de l’activitat és més acusat en aquest radi tant proper.
A més, la població de Can Sant Joan està immersa en la contaminació greu, continuada i acumulativa de l’empresa cimentera Lafarge i de la xarxa viària pròxima (N150, l’autopista A7...).
La contaminació en PM10 a Montcada supera els límits d’obligat compliment en els darrers anys. Montcada va ser declarada per la Generalitat zona contaminada i de protecció especial l’any 1985 per la contaminació de l’aire en partícules. Ja des d’abans, Montcada ha tingut sempre alts índexs de contaminació en partícules, superant els límits normatius de PST.
En els darrers anys el llindar de contaminació per NOX a Montcada supera el llindar de protecció a la salut.
Per tant, no pot augmentar la contaminació amb noves activitats tant properes als habitatges, tenint present el caràcter sumatiu dels diversos contaminants i l’impacte en la salut agreujat al potenciar els seus efectes sumatius al llarg del temps.
Per tant, no es pot autoritzar aquesta nova activitat en aquesta zona de protecció especial, al tractar-se d’una situació molt propera a nuclis habitats contínuament contaminats i per sobre dels límits legals.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE L’ACTIVITAT:
L’activitat de l’empresa genera contaminació en PM10 i NO2 en les operacions de càrrega i descàrrega, en les operacions de manipulació de virutes metàl·liques, peces amb pols, etc., premsat dels materials, descontaminació i desballestament dels vehicles, moviment dels materials amb toros, pops... emmagatzematge dels materials a l’aire lliure, etc.
A part també es poden emetre altres gasos de les operacions com a gestor de residus perillosos (gasos de refrigeració dels equips, gasos de la descontaminació de vehicles/manipulació de bateries, etc.).
Un dels impactes a destacar és l’important trànsit de camions, camionetes i vehicles que implica l’activitat (emissions contaminants pels tubs d’escapament, resuspensió de partícules degudes al trànsit pels vials, etc.).

RISC DE MANIPULACIÓ DE COMPONENTS AMB AMIANT i ALTRES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES/CARCINÒGENES
L’empresa realitza el desballestament dels vehicles i manipula peces/residus amb amiant (sabates, pastilles de frens, discos d’embrague, etc.). Aquest risc està reconegut en el Real Decret 396/2006 sobre treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
Hi ha risc de desprendiment de pols/fibres d’amiant amb el greu risc per la salut de la població més propera pels seus efectes cancerígens.
El desballestament dels vehicles comporta la manipulació de components (bateries, làmpades/indicadors “salpicadero”, revestiments antioxidants, amortiguadors, etc. segons el RD 1383/2002) amb substàncies altament perilloses/tòxiques/carcinògenes com són components amb plom, crom hexavalent, mercuri, i cadmi, amb els riscos que això suposa (emanació de partícules a l’aire amb risc d’inhalació, mescles explosives, producció de gasos tòxics en un incendi, etc.)

GRAN PROXIMITAT DE LA POBLACIÓ:
Els habitatges es troben només a 20 metres de l’activitat. El Decret 2414/1961 per activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses estableix una distància de 2000 metres dels nuclis de població, que en el cas present no es compleix.
“Art. 3 Se calificarán como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana”.
Els riscos de la perillositat (incendis, amiant, etc.) i les conseqüències/impacte en la salut de la contaminació atmosfèrica i acústica augmenten en funció de una major proximitat de la població.

IMPACTE EN SOROLL:
Les operacions de l’empresa (equips de premsat, cisalla, trànsit de camions, operacions de càrrega i descàrrega, manipulació de materials metàl·lics, etc.) generen una important contaminació acústica.
L’impacte de la contaminació sonora de l’activitat sobre les persones és un nou motiu de denegació de l’autorització. Les medicions degudament certificades per la Diputació de Barcelona i pel mateix Ajuntament demostren la superació dels límits.
La mateixa empresa justifica amb càlculs que l’activitat genera un valor exterior de 5,1 dB. L’article 289 de les Normes urbanístiques metropolitanes estableix un límit màxim de 3 dBA sobre el nivell de fons. A més, els càlculs de l’empresa són erronis degut a que la distància de les operacions de càrrega i descàrrega i trànsit de camions al límit de la parcel·la és inferior a 55 metres i degut a que no es pot aplicar una l’atenuació del soroll per parets de formigó quan la gran part de les operacions es fan a l’aire lliure.
És important tenir present que aquesta nova activitat està molt pròxima als habitatges i que es desenvolupa en una zona habitada ja castigada per l’impacte sonor de Lafarge, dels cotxes de la N-150 i l’autopista i pel pas dels trens de vàries línies Terrassa, Vic...RISC D’EMERGÈNCIES (INCENDIS, VESSAMENT, etc.).
Donat que és un establiment que emmagatzema i manipula una gran quantitat de materials combustibles amb presència de substàncies inflamables (gasoil, benzina, pneumàtics, cables, bateries i zona de càrrega de bateries, vehicles, equips de refrigeració, olis, líquids de frens, de refrigeració, anticongelants, etc.), hi ha un risc d’incendi important i una població veïna molt pròxima que patiria les conseqüències.
A més, tal i com es pot apreciar a les fotografies s’amunteguen tot tipus de residus barrejats amb fusta, plàstics, vidres, pneumàtics, electrodomèstics, etc. amb l’elevat risc d’incendi que això comporta. A més la gestió d’aquests residus no està indicada en el projecte que presenta l’activitat.
També hi ha risc de vessaments de substàncies perilloses/contaminants en la manipulació de líquids de la descontaminació/premsat dels vehicles, bateries, gasoil, olis, etc.

IMCOMPATIBILITAT URBANÍSTICA:
L’activitat empresarial és incompatible amb la qualificació urbanística (3).
Tant les instal·lacions com els usos del sòl immediat a les vies fèrries (3), estan subjectes a les limitacions per raons de seguretat o de conservació de les vies, i queden condicionats al servei directe de la xarxa ferroviària o per raons de l’interès públic general (Art. 191-194, Normativa PGM).
L’activitat de TRAYMAS no té cap relació amb les exigències del servei ferroviari, inclús pot ser un impediment a la seguretat, i contravé l’interès general al interferir en les necessitats veïnals, certificades per l’oposició del veïnatge i del mateix Ajuntament.

IMPACTE PAISAGÍSTIC:
El terreny que ocupa l’empresa és un terreny públic que Renfe hauria de cedir com a zona verda per servei de la població, donada la gran proximitat als habitatges i la saturació d’infrastructures i polígons industrials que té la zona.
A més, cal destacar l’impacte paisatgístic que genera l’activitat, sent una pantalla i un obstacle més en la vista i en l’accés al Turó de Montcada, identitat cultural de la població, reivindicat com a parc forestal a restaurar, lligat a Collserola, en benefici del veïnatge.

IMPACTE DEL TRÀNSIT DE CAMIONS I VEHICLES:
A més de la contaminació atmosfèrica, el trànsit de camions i vehicles dificulta l’accés/sortida dels viatgers de Renfe a l’estació, i també facilita l’embotellament a l’entrada i sortida del nucli urbà de Montcada Sud.

EXPLOTACIÓ IL·LEGAL:
L’empresa està en plena activitat sense disposar de l’autorització de la Generalitat, que és l’organisme competent per ser una activitat de l’Annex I.
Per tots els motius exposats:
s’ha de denegar l’autorització ambiental d’aquesta activitat.


Montcada i Reixac, 7 de setembre de 2007


Carolina Morant Espel , DNI 36454756D
PRESIDENTA DEL GRUP DE MEDI AMBIENT
DE MONTCADA I REIXAC – ECOLOGISTES EN ACCIÓ

3 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

¿Pero todavia sigue abierta la chatarreria de Can San Joan? ¿no dijo hace algun tiempo en unas declaraciones en LA VEU el Sergio Hermoso ( si el de los 4.100 E al mes) que en una semana estaria cerrada.

Anònim ha dit...

jajajjajjajajaja me parto si el Sergio Hermoso dijo eso jajajajajja que ilusos jajajja SI EL CHABAL NO TIENE NI IDEA DE TODO ESO EL QUE LOSABE VIEN Y MUNCHO ES EL ALCALDE QUE LOS TRAPICHEOS LOS LLEBA EL JAJAJAJAAJ

(MARFIL)

Anònim ha dit...

SERGIO HERMOSO ESTA POR LO QUE ESTA, POR LA PASTA.
EL NO TIENE NI PUÑETERA IDEA DE NADA, ESTA MANIPULADO POR LOS DE ARRIBA.
UN SALUDOCORIDAL BLOGEROS
CARMITA