2 de gen. 2007

SEGONA PROVA APORTADA PER VALLÈS NET

CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, L’AGRUPACIÓ DE FABRICANTS DE CIMENT DE CATALUNYA-CIMENT CATALÀ I LES EMPRESES CIMENTERES CEMEX ESPAÑA, S.A., LAFARGE ASLAND, S.A., UNILAND CEMENTERA, S.A. I CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A. EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ DELS FANGS SECS D’ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS
A Barcelona, a [ ] de [ ] de dos mil sis
REUNITS

D'una part, el Sr. Manuel Hernàndez i Carreras, Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret públic adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (en endavant, “ACA”), actuant en la representació que ostenta en virtut dels articles 11.11 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i 17 del Decret 125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua.
D’altre, en Alejandro Josa García-Tonel, amb DNI 46325451-R, en nom i representació de l’AGRUPACIÓ DE FABRICANTS DE CIMENT DE CATALUNYA-CIMENT CATALÀ (en endavant, “AFCC”).
D’altre, en Ignacio Madridejos Fernández, amb DNI 414083-Z, en nom i representació de CEMEX ESPAÑA, S.A. (en endavant, “CEMEX ESPAÑA”).
D’altra, en Julio Canut Pons, amb DNI 37714774-H, en nom i representació de LAFARGE ASLAND, S.A. (en endavant, “LAFARGE ASLAND”).
D’altre, en Antoni Crous Millet, amb DNI 46211065-V, en nom i representació d’UNILAND CEMENTERA, S.A. (en endavant, “UNILAND CEMENTERA”).
D’altre, en Àngel Cercós Casalé, amb DNI 77092969-M, en nom i representació de CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A. (en endavant, “CEMENTOS MOLINS”).
Les parts en l’exercici de les competències que els han estat legalment i estatutària atribuïdes, es reconeixen recíprocament la suficient capacitat i obligant-se en els termes indicats en aquest document, 1
MANIFESTEN

I. Que l’ACA, com Administració Hidràulica a Catalunya, exerceix les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües segons disposen els articles 7.1 i 8.1 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i 5 del Decret 125/1999, de 4 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’ACA.

D’acord amb l’esmentada legislació i la resta aplicable en funció de la matèria, l’ACA és titular, entre d’altres, del servei públic de tractament tèrmic eficient de fangs de les estacions depuradores d’aigües residuals (en endavant, “EDAR”) de Banyoles, Sabadell, Mataró, Granollers, Montornès i Rubí, els quals gestiona indirectament a través de contractes de concessió amb les societats El Terri TTE, S.A., Sabadell TTE, S.A., Mataró TTE, S.A., Granollers TTE, S.A., Montornès TTE, S.A., i Rubí TTE, S.A. Així mateix, correspon a l’ACA el finançament del cost del sanejament i de la disposició final de tots els fangs resultants de la depuració de les aigües residuals públiques a Catalunya, la qual cosa significa que també es fa càrrec del cost dels fangs provenients de les depuradores gestionades per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus (en endavant, “EMSHTR”), com a titular del servei públic de tractament de fangs de l'EDAR de Sant Adrià de Besòs, gestionat indirectament mitjançant la societat TRACTAMENT METROPOLITÀ DE FANGS, S.L. (METROFANG) i el Baix Llobregat, gestionat directament a través de l’EMPRESA METROPOLITANA DE SANEJAMENT, S.A. (EMSSA), de capital social íntegrament participat per l’EMSHTR i pel Consell Comarcal d’Osona, com a administració competent en el servei públic de tractament de fangs de l'EDAR de Vic.

II. L’AFCC és una associació sense ànim de lucre de naturalesa privada i de caire tècnic i professional on s’agrupen les quatre empreses que produeixen ciment a Catalunya. Entre les principals activitats de l’AFCC es troba la representació del sector català del ciment davant les Administracions Públiques, intervenint en el desenvolupament d’iniciatives vinculades amb el mateix.

III. Actualment, la responsabilitat de la disposició i eliminació dels fangs secs de les plantes que s’han esmentat anteriorment correspon, sota el control de les Administracions competents, als gestors de les plantes de tractament en virtut del títol jurídic que sobre les mateixes ostenten.

IV. El Pla Nacional de Fangs de Depuradores d’Aigües Residuals 2001-2006, aprovat per Acord del Consell de Ministres en data 1 de juny de 2001, estableix que són tres els principals usos possibles dels fangs de depuradora: l’aplicació al sòl amb finalitats de fertilització i reciclatge dels nutrients i la matèria orgànica, la valorització energètica –en totes les seves variants- i el dipòsit en abocador.

A l’esmentat Pla Nacional es contempla, d’una banda, que el dipòsit dels fangs d’EDAR en abocador és l’opció menys satisfactòria i, de l’altra, que els requisits legals exigits per a la seva aplicació agrícola directa (baix contingut en metalls pesats, en altres contaminants orgànics i en patògens i la disponibilitat del sòl apte per a la seva aplicació), fan que aquest ús sigui precedit o substituït en nombroses ocasions per tècniques com l’assecat tèrmic i el compostatge.

V. Per altra part, el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, aprovat en data 11 d’octubre de 2005 pel Govern de la Generalitat de Catalunya, contempla la problemàtica referent a la gestió dels fangs procedents de les EDAR, en el sentit que, degut a l’alt grau de contingut d’aigua, la seva gestió i transport esdevé complexa i costosa.

En aquest context, el Pla de l’Energia de Catalunya proposa el desenvolupament de la valorització energètica dels esmentats fangs procedents d’EDAR mitjançant la seva combustió a indústries cimenteres amb una quantitat total de 52 Ktep. Aquest procés ofereix dues avantatges destacades: per una banda, la disminució del consum de combustibles fòssils i, per una altra, una reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera, en línia amb el contingut del Conveni de Kyoto, ratificat per Espanya en data 10 de maig de 2002, per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle.

VI. En data 28 de novembre de 2001, el Ministeri de Medi Ambient i l’Agrupació de Fabricants de Ciment d’Espanya (OFICEMEN) van subscriure un Acord Voluntari per a la Prevenció i el Control de la Contaminació de la Indústria Espanyola del Ciment, en el preàmbul del qual es reconeix que “la indústria cimentera espanyola aporta un gran potencial d’utilització de residus com a matèries primeres i combustibles alternatius, sempre amb absolut respecte a la legislació ambiental aplicable i amb garanties que no es perjudicarà de cap forma el comportament ambiental de les fàbriques ni la qualitat dels productes derivats del ciment”, contemplant expressament la “valorització de residus a les fàbriques de ciment per a la seva utilització com a combustibles alternatius” com una de las actuacions destinades a la protecció del medi ambient.

VII. Amb la mateixa finalitat, en data 4 de maig de 2005, es va signar un Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Ajuntament de Sitges, les organitzacions sindicals UGT i CCOO i l’AFCC, per a la realització de proves mediambientals d’utilització de combustibles alternatius derivats de fangs secs de depuradores d’aigües urbanes a forns de fabricació de clínquer.

En desenvolupament d’aquest Conveni s’han dissenyat i executat per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental un conjunt de proves mediambientals 3
d’utilització de combustibles alternatius derivats de fangs secs d’EDAR en forns de fabricació de clínquer que, tal i com ja havia succeït en diferents països europeus amb experiència en aquest tipus d’actuacions, han donat uns resultats satisfactoris, quedant acreditada la viabilitat tècnica de l’ús de fangs procedents d’EDAR en el procés de producció de la indústria cimentera, assolint l’eliminació total dels fangs de depuradora al mateix temps que es redueix la combustió d’altres materials, com poden ser l’hulla, el coc o els lignits i, per tant, dels gasos d’efecte hivernacle, per la substitució d’un combustible fòssil gran emissor de CO2.
La Direcció General de Qualitat Ambiental assumirà el seguiment, controls i informació en relació al desenvolupament d’aquest procés integrat d’eliminació de fangs mitjançant la valoració energètica del producte i l’eliminació definitiva i eficient dels fangs secs de les EDAR. Per altra part, i atenent a la incidència del transport, tal i com es desprèn de l’informe en relació al resultat de la valoració energètica dels fangs secs de les EDAR i de la situació urbana de moltes de les estacions depuradores d’aigües residuals, s’ha de valorar la proximitat i condicionar la minimització de les emissions de CO2 associades al transport d’aquest material a les fàbriques de ciment.

VIII. Les parts signants d’aquest Conveni, expressió concreta del Conveni de col·laboració per a la prevenció i el control de la contaminació de la indústria catalana del ciment establert entre el Departament de Medi Ambient i AFCC, l’1 de març de 2002, reconeixen el gran potencial de la indústria catalana del ciment respecte a la utilització de combustibles alternatius per a la fabricació dels seus productes amb compliment estricte de la legislació ambiental i amb garantia de no perjudicar en cap cas el comportament ambiental de les instal·lacions, la salut i la qualitat de vida de les persones o dels productes derivats del ciment.

IX. Les característiques tècniques de les fàbriques de ciment de CEMEX ESPAÑA, LAFARGE ASLAND, UNILAND CEMENTERA i CEMENTOS MOLINS (en endavant, les “CIMENTERES”), les converteix en la via òptima i adequada per a dur a terme un procés integrat d’eliminació de fangs mitjançant la seva valorització energètica a través d’un procediment mediambientalment correcte i eficient, aconseguint utilitzar el fang sec com a combustible alternatiu, fet que evita, d’una banda, la combustió d’altres materials - com l’hulla, el coc o lignits – i, de l’altra, la disposició dels fangs en abocador, garantint a més a més l’eliminació total del producte residual en incorporar-lo dins del seu procés productiu.

En aquest sentit, la quantitat de fangs que s’haurien de valoritzar, que podria ser superior a les 100.000 tones, fa imprescindible, als efectes de poder garantir en tot moment la seva valorització efectiva, comptar amb el conjunt de fàbriques referides. 4
X. En línia amb allò exposat en els paràgrafs precedents i amb la clara voluntat d’impulsar i posar en marxa un sistema de valorització de fangs secs d’EDAR, les CIMENTERES, com a conseqüència dels resultats positius de les proves esmentades al punt VII anterior, han plantejat dur a terme la valorització dels fangs en les seves instal·lacions, d'acord amb les condicions que s'adjunten al present Conveni com a Annex 1.

XI. L’ACA coincideix en valorar les condicions de valorització de fangs secs d’EDAR presentades per les CIMENTERES en els seus processos de fabricació de ciment com una gestió ecològicament eficient d’aquests residus, adequada i satisfactòria per a l’interès públic concurrent, fet que justifica l’oportunitat i la conveniència de subscriure un Conveni Marc de col·laboració entre l’ACA, com administració hidràulica interessada en la gestió més adequada i eficient dels fangs procedents de les EDAR, i les CIMENTERES, dotades de les instal·lacions industrials necessàries.
És per això que les parts procedeixen a subscriure el present Conveni, de conformitat amb les següents


CLÀUSULES
1.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del present Conveni és donar compliment al Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, a l’Acord Voluntari per a la Prevenció i el Control de la Contaminació de la Indústria Espanyola del Ciment, formalitzat el 28 de novembre de 2001, entre el Ministeri de Medi Ambient i l’Agrupació de Fabricants de Ciment d’Espanya (OFICEMEN), al Conveni de col·laboració per a la prevenció i el control de la contaminació de la indústria catalana del ciment, establert entre el Departament de Medi Ambient i l’AFCC, l’1 de març de 2002, i al Conveni de col·laboració, de 4 de maig de 2005, entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Ajuntament de Sitges, UGT i CCOO, i l’AFCC, en ordre a que els fangs secs generats per les plantes de tractament puguin tenir com a destí la valorització energètica mitjançant la seva combustió en les fàbriques de ciment de Catalunya.

2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONVENI
Els fangs als quals es refereix aquest Conveni es limiten, en principi, als generats per les plantes de tractament llistades a l’Annex II, adjunt al present document, i que incorpora una estimació de les tones de fangs produïdes anualment per cadascuna de les instal·lacions esmentades. 5
En tot cas, les manifestacions d’aquest Conveni podran aplicar-se igualment als fangs de totes aquelles plantes de tractament de fangs que, reunint les condicions manifestades per les CIMENTERES, fossin expressament incloses per les parts signants.

3.- COMPROMISOS DE L'ACA
En recolzament de les condicions de valorització de fangs objecte del present conveni, l’ACA es compromet a impulsar que els respectius gestors responsables de la disposició dels fangs secs, actuals i futurs, així com l'EMSHTR, el Consell Comarcal d’Osona i les altres entitats locals amb competència en la matèria - per mitjà dels seus òrgans de gestió directa o indirecta -, els hi donin el destí previst a la Clàusula 1 del present Conveni.
Així mateix, l'ACA assumeix el compromís de col·laborar amb les CIMENTERES per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos o llicències legalment exigibles pel desenvolupament de l’activitat de gestió dels fangs.

4.- COMPROMISOS DE LES CIMENTERES

4.1 - CONDICIONS
Les CIMENTERES es comprometen a mantenir davant dels gestors de les plantes de tractament tèrmic de fangs descrites a l’Annex II, les condicions, incloses les tècniques i ambientals, per la valorització dels fangs objecte d’aquest Conveni en els termes exposats a l’Annex I.

4.2 - INSTAL·LACIONS PER A LA VALORITZACIÓ DELS FANGS SECS
Les plantes de les CIMENTERES seran les incloses a l’Annex III que s’adjunta al present Conveni, sens perjudici de la possible addició de futures plantes de les que poguessin disposar a Catalunya. Tot i així, en cas que per circumstàncies sobrevingudes, que no suposin incompliment de les condicions per part de les plantes de tractament, no es pogués valoritzar la totalitat dels fangs compromesos en les plantes de les CIMENTERES, i per tal de garantir la gestió íntegra d’aquests residus i donar compliment a les seves obligacions, les CIMENTERES es comprometen a traslladar a càrrec seu els fangs excedents a qualsevol destinació autoritzada.

4.3 - RECURSOS HUMANS, TÈCNICS I MATERIALS
Les CIMENTERES disposaran, bé directament, bé a través de les persones o entitats amb les que contractin a l’efecte, dels recursos humans, tècnics i materials necessaris per gestionar adequadament els processos inherents a la recollida, transport i valorització dels fangs.

4.4 - GESTIÓ DELS FANGS
Les operacions relacionades amb la valorització dels fangs per part de les CIMENTERES es portaran a terme aplicant en tot moment les mesures necessàries per garantir la protecció de la salut humana i el medi ambient, evitant la generació de danys per l’aigua, l’aire o el sòl, així com la fauna o la flora.
Específicament, les CIMENTERES es comprometen a sotmetre’s al compliment de les obligacions previstes a la Llei 6/1993, de residus, a la seva normativa de desenvolupament i a la resta de normativa aplicable en cada moment a la matèria.
Així mateix, les CIMENTERES complimentaran les actuacions necessàries davant les autoritats competents als efectes de garantir que els canvis en les seves instal·lacions per poder valoritzar els fangs s’adeqüin en tot moment a les disposicions contingudes a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, així com a la seva normativa de desenvolupament.

4.5 - MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
Les CIMENTERES es comprometen a mantenir de forma permanent el servei de retirada, transport i valorització dels fangs a les seves instal·lacions com a mínim durant el temps i en les condicions exposades a l’Annex I.
No obstant això, el compliment del compromís manifestat en aquesta Clàusula restarà condicionat a que els fangs provinents de les plantes de tractament compleixin amb els requisits de composició i característiques establerts a l’Annex I esmentat.

5 .- QUANTITAT MÍNIMA DE FANGS
És condició essencial per a la viabilitat dels compromisos de valorització de fangs assumits per les CIMENTERES, amb les consegüents inversions i adaptació tècnica de les seves instal·lacions que comporten, que els fangs a valoritzar arribin a les quantitats previstes a l’Annex I i que l’activitat s’allargui, com a mínim, durant els anys i amb el preu plantejats al propi Annex.
Per aquest motiu, les parts signants d’aquest Conveni acorden que el compliment dels compromisos assumits per les CIMENTERES restarà, en tot cas, condicionat a que el contracte a formalitzar amb els gestors de les plantes de tractament reculli els termes de l’Annex I. Així mateix, donada la trascendència que té per a la viabilitat d’aquesta activitat que les instal·lacions de les CIMENTERES rebin la quantitat mínima de fangs per valoritzar exposada al mateix Annex, les parts signants manifesten que en el supòsit que en algun dels anys previstos per a la prestació no s’assolís la quantitat mínima descrita, s’arbitraran els mecanismes que siguin viables per corregir el desequilibri econòmic que això generés.

6.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL
Es crearà una Comissió de Seguiment i Control del Conveni formada per:
- Cinc representants de l’ACA, que podrà anomenar entre el seu personal, el personal de l’EMSHTR o el personal d’altres entitats locals.
- Un representant d’AFCC.
- Un representant de CEMEX ESPAÑA.
- Un representant de LAFARGE ASLAND.
- Un representant d’UNILAND CEMENTERA.
- Un representant de CEMENTOS MOLINS.

Seran funcions de la Comissió l’estudi i assessorament d’aquelles qüestions que siguin sotmeses a la Comissió per qualsevulla de les parts, coordinar les relacions entre l'ACA i les CIMENTERES i, en el seu cas, vetllar pel correcte i efectiu compliment de les previsions del Conveni.
Aquesta Comissió proposarà a les parts les accions que estimi convenients pel correcte desenvolupament del Conveni i l’estudi, si s’escau, de futures ampliacions o modificacions.
La Comissió es reunirà al menys dues vegades l’any i sempre que així ho sol·liciti qualsevulla de les parts.

7.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
El Conveni entrarà en vigor amb la seva signatura i romandrà vigent mentre no es doni efectiu compliment al seu objecte o es denunciï el seu contingut per qualsevulla de les parts signants.

8.- JURISDICCIÓ I FUR
El present Conveni es regeix per les seves clàusules, amb submissió a la jurisdicció contenciós-administrativa en relació amb les qüestions litigioses a les que pugui donar lloc la interpretació, modificació, efectes o resolució del mateix.
I de conformitat amb tot l’anterior, signen el present document, en el lloc i data indicats: 8
En Manuel Hernàndez i Carreras
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
En Alejandro Josa García-Tonel
AGRUPACIÓ DE FABRICANTS DE CIMENT DE CATALUNYA-CIMENT CATALÀ
En Ignacio Madridejos Fernández
CEMEX ESPAÑA, S.A.
En Julio Canut Pons
LAFARGE ASLAND, S.A.
En Antoni Crous Millet 9
UNILAND CEMENTERA, S.A.
En Àngel Cercós Casalé
CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.

1 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

QUIEN ESTA ESCONDIENDO INFORMACIÓN?...
EL AJUNTAMNIENTO¡¡¡
EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE Y EN SU CASO EL ALCALDE, POR ESTAR DETRAS DEBEN DIMITIR.
ENGAÑAR AL PUEBLO ESTA MUY MAL.
LAS DECLARACIONES DEL SEÑOR HERMONOSO SE CONTRADICEN.

DIMISIÓN...!!!

Josep Maria