2 de gen. 2007

PRIMERA PROVA QUE APORTA LA PLATAFORMA VALLÈS NET

ANNEX I

CONDICIONS PER A LA RECOLLIDA, TRANSPORT I VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DELS FANGS SECS D’EDAR PRODUÏTS A CATALUNYA

Les empreses Cemex España, S.A., Lafarge Asland, S.A., Uniland Cementera, S.A. i Cementos Molins Industrial, S.A., representats igualment per l’Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya – Ciment Català, presenten a l’Agència Catalana de l’Aigua les condicions relatives a la gestió i valorització dels fangs secs procedents de les plantes de tractament tèrmic eficient de fangs d’estacions depuradores d’aigües residuals de Catalunya (EDAR).

SERVEI OFERT

Recollida, transport i valorització energètica de tots els fangs secs d’EDAR produïts a Catalunya (en una primera fase, els corresponents a les plantes d’assecatge de les EDARs de Banyoles, Besòs, Granollers, Mataró, Montornès del Vallès, Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell i Vic), d’acord amb les condicions després establertes. Aquests fangs es valoritzaran preferentment a les plantes de ciment properes a l’àrea metropolitana de Barcelona. En cas de no ser això possible, sempre que no hi hagi incompliment de les condicions per part de les plantes de tractament, es gestionaran a d’altres destinacions autoritzades a càrrec de les empreses cimenteres.


VIGÈNCIA

Mínim de 10 anys prorrogables per mutu acord.


CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA

Gestió: 5 € per tona de fang sec valoritzat durant tot el període de vigència del conveni.

Transport: depenent de la distància i tipus de transport i actualitzable anualment d’acord amb 2/3 de l’índex oficial de preus al consum (IPC) i 1/3 de l’índex del grup especial de combustibles i carburants de l’Institut Nacional d’Estadística. Per a les plantes d’assecatge disponibles actualment el cost del transport per a 2006 és el següent: 5 € per tona de fang sec transportat en camió bolquet (“banyera”) des de plantes d’assecatge situades a l’àrea metropolitana de Barcelona (Besòs i Prat de Llobregat); 7 € per tona de fang sec transportat en camió bolquet (“banyera”) des de plantes d’assecatge situades a la segona corona metropolitana de Barcelona (Rubí); 11 €/tona de fang sec transportat en contenidor des de plantes d’assecatge situades a la segona corona metropolitana de Barcelona (Granollers, Mataró, Montornès del Vallès, i Sabadell); 14 i 18 €/tona de fang sec transportat en contenidor des de plantes d’assecatge situades fora de les corones metropolitanes de Barcelona (Vic i Banyoles respectivament). Les dues darreres xifres serien, respectivament, d’11 i 15 € per tona de fang sec en cas que el transport pogués ser en camió bolquet (“banyera”). Aquestes contraprestacions s’entenen en condicions de càrrega nominal òptima dels vehicles de transport i operacions de càrrega i descàrrega sense demores, assumint la part responsable la variació en els preus que generaria l’incompliment d’aquests requisits.


CONDICIONS TÈCNIQUES I DE VALORITZACIÓ MÍNIMA

Quantitats:

- Mínim anual: 20.000 tones.
- Les Administracions comunicaran amb sis mesos d’antelació les quantitats de fangs previstes pel següent exercici.

Les especificacions tècniques dels fangs seran les següents:

- Humitat <>

0 COMENTARIS (clica i escriu els teus):