16 d’oct. 2007

CRONOLOGIA -INACABADA- DE LA ZONA 21 (UA-1)

DATES QUE CAL TENIR PRESENT -ZONA 21- UA 1 ( El Pinar) .

Montcada Confidencial ha realitzat un recull de dates i dades que poden servir a molts dels internautes que segueixen a prop els esdeveniments de la Zona 21. La intenció es fer una petita cronologia dels fets, entre data i data segur que hi ha multituds d'actes o actuacions que s'han escapat i que segurament son d'importància, com per exemple: la multitud de reunions i esmenes que l'Ajuntament va rebre dels veïns, en aquell temps eren alguns que hi estaven molt interessats. Tot aquest recull demostra una cosa ben concreta: una vegada que una Immobiliària ha comprat un terreny, difícilment l'administració podrà parar la construcció que hi ha prevista.

Altra cosa que es demostra en aquest recull, és les conseqüències que porta, ja que el cost principal de la reparcel.lació i de la urbanització futura recaurà en la Zona UA 2 , quedant demostrat que el desequilibri és notori i difícil de justificar, ja que el tractament que es fa a la UA 1 és molt favorable als seus interessos i molt injust envers els de la zona UA2. Uns tenen el major índex d'aprofitament urbanístic (UA1) i seran el que patiran una menor carga d'urbanització, aquests fets, entre altres, fan que els veins –majoritariament- no puguin acceptar la proposta actual de l'Ajuntament per posar punt i final al conflicte.

CRONOLOGIA:

Dia 7 de setembre de 1973: Don Mauricio Maella Molner ven la finca nº 6018 de 44.320 m2 (El Pinar) a Fomento Inmobiliario del Vallès per un preu de 45.000.000 pts. Fomento Inmobiliario del Vallès compra amb la intenció de construir V.P.O. (Vivendes de Protecció Oficial) ja que era l'única forma de poder construir en aquell terreny, cal esmentar que en aquells anys no existia el PGM (Pla General Metropolità).

Dia 24 de octubre de 1989: Desprès de lletres impagades, hipoteques no satisfetes, etc,. Aquesta finca es adquirida en subhasta per 400.000 pta. per Juan Navarro Peñas .

Dia 25 d’abril de 1990: Juan Navarro Peñas ven a Inmobiliaria Alguera S/L per 1.400.000 ptes., la finca de la seva propietat (cal a dir que Inmobiliaria Alguera i el Sr. Navarro Peñas son la mateixa cosa).

Durant els anys 1990 a 1993, Inmobiliaria Alguera tempteja varies vegades poder construir en la Zona. Amb data 18 de juny de 1993 el Ple de l’Ajuntament de Montcada aprova inicialment el Programa d’actuació urbanística dels terrenys situats en el barri de Sta Maria que el PGM classifica com sòl urbanitzable no programat i, en concret, qualificada de Zona 21: desenvolupament urbà opcional, intensitat 3. A partir d’aquella data queda prohibit construir a la zona, ja que s’està pendent de l’aprovació definitiva del Pla d’actuació. (Cosa que alguns veïns no respectaran)

Dia 2 de juny de 2000: Inmobiliaria Alguera sol·lícita la tramitació del planejament que presentà per poder desenvolupar i construir en la Zona. Això fa que es comenci de nou unes noves actuacions preparatòries de modificació del PGM de la Zona 21 i al mateix temps se suspengui l’aprovació inicial del Pla parcial “Extensió de Sta Maria –Nord de data 18 de juny del 1993.

Dia 11 d’octubre de 2000: L'Ajuntament escriptura definitivament, al cap de 18 anys, davant de notari la cessió gratuïta d'una sèrie de finques que li va fer l'antic propietari i responsable d'urbanitzar, es a dir: La “Compañia General de Urbanizaciones SL”, en un conveni firmat el 14 de gener de l'any 1982 . (Aquest conveni entre altres coses és un document en el que consta que la Urbanitzadora en aquesta cessió, "finiquita" les seves obligacions d’urbanitzar la Zona (es pot llegir el document en un escrit de la Sra Milagros en aquest blog). Hi ha una frase molt explícita:" ...constituyendo dicha cesión, finiquito de todas las obligaciones que pudieran existir pendientes...."

Dia 8 d’agost de 2001: Inmobiliaria Alguera, segons consta en el Registre de la propietat, fa constar un excés de cabuda (la seva finca en lloc de 44.320 m2 té a partir d’ara tindrà 7.876 m2 més, segons el Plano de registre topogràfic. La finca és classificada com: urbanitzable no programat, zona de desenvolupament urbà (s’adjunta un certificat de l’Ajuntament de Montcada de 10 de Juliol 2001).

L’Any 2001: Expedient de la Generalitat 2001/002888/B; comencen els tràmits per l’aprovació del Pla d’actuació urbanística PGM Zona 21.

Mes de juliol de l'any 2002: Queda clar en un document, que l'àrea triangular nord (El Pinar) queda exclosa del planejament del Programa d'actuació urbanística de la resta de la Zona 21 (fet que Inmobiliaria Alguera sol.licitava des de 1990). El document és de l'Àrea Metropolitana de Barcelona-Mancomunitat de Municipis en una Memòria que fa públic. En el mateix document es fa constar que el sòl urbanitzable no programat passa a ser sòl urbà en la major part de l'àmbit.

Dia 3 de febrer de 2004: L’Ajuntament envia a la Generalitat un text refós per a la seva aprovació.

Dia 24 de març de 2004: La Generalitat aprova el PGM Sector Est de la Zona 21 ( DOGC nº 4127 del 6 de Maig 2004).

Any 2004: Inmobiliaria Alguera ja comença a tenir clar que es podrà construir en el Pinar. En aquell any ja tenia compradors per la seva finca.

Dia 14 d’octubre de 2004: Inmobiliaria Alguera SL ven a HERCESA la finca nº 6018 ( El Pinar) per 6.911.000 d’euros, equivalent aprox a 1.150.000.000 antigues pessetes. (el valor d’aquesta finca es multiplica quasi per 1000 en 14 anys)

Dia 30 de desembre de 2004: Inmobiliaria HERCESA sol·lícita una línia de crèdit a “ La Caixa “ (més de 6 milions d’euros) i posa com a garantia la finca nº 6018 (El Pinar)

Dia 24 febrer 2005: El Ple de l’Ajuntament (que ja havia decidit dividir la Zona en varies unitats d’actuació) aprova inicialment la modificació puntual del PGM Sector Est Zona 21 UA1 (El Pinar) (ja que Hercesa vol construir habitatges) . El regidor d’urbanisme explica que l’objectiu de l’Ajuntament és la millora de la viabilitat i la reducció de l’impacte ambiental i paisatgístic.

Dia 24 de novembre de 2005: El Ple de l’Ajuntament aprova provisionalment la modificació del PGM del sector UA 1 ( El Pinar) . En l’acte del Ple, es fa constar que el recull d’esmenes de l’Ajuntament són per millorar l’impacte del futur creixement en el bosc existent, i també, per garantir que el vial principal compleixi la normativa d’accessibilitat. S’envia l’expedient a la Generalitat per la seva aprovació definitiva.

Dia 4 d’abril de 2006: La Generalitat suspèn l’aprovació de l’expedient ja que sol·lícita nous aclariments i puntualitzacions.

Dia 29 de juny de 2006: El Ple de l’Ajuntament aprovà el text refós, que inclou les puntualitzacions de la Generalitat, per l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGM en la Unitat d’Actuació 1 ( UA 1) El Pinar.

Dia 22 de març de 2007: L’AAVV de Terra Nostra Zona 21 presenten unes al.legacions a l'Ajuntament, sol·licitant un nou projecte de reparcel.lació que reparteixi d’una forma més ajustada les cargues a suportar pel veïnal afectat.

Mes de juliol de l’any 2007: L'Ajuntament es compromet -de paraula- perquè no comencin les obres si no hi ha un acord definitiu amb els veïns.

Mes d’octubre de l’any 2007: Comencen els preparatius (tala d'arbres) per la construcció d'habitatges en la UA 1 (El Pinar).

dit tot això, la cosa pinta que continuarà


46 COMENTARIS (clica i escriu els teus):

Anònim ha dit...

Me gustaria aclarar cuatro puntos si alguien lo sabe.

1-�quien subast� la finca?
2-Uno compro 44.320 m.por 400.000.-
pts. supongo que al Ayuntamiento le le pareci� que habia pagado mucho y le bonifica con 7876m mas
3-Cuantos a�os ha pagado la contribucion esta finca, porque segun mis calculos solo son dos.
4-Como se le da la misma clasificacion urbanistica que a las casas que llevan 50 a�os pagando contribucion urbana.

Anònim ha dit...

La idea de una historia cronologica sobre el Pinar de la zona 21 es buena.
Aunque creo que faltan algunos puntos y fechas importantes.
Por ejemplo:
Según vuestros datos, Inmobiliaria Alguera compra el PInar por 1,4 mill. pts.en 1.990 y, 14 años después lo vende por mas de 1100 millones de pts.
Cualquier finca en 14 años aumenta en el mercado inmobiliario entre un 100%% y 500% su valor, pero el Pinar se ha revalorizado casi un 1 0 0.0 0 0 %.
Bien, la pregunta es:
Cual es el momento y la forma en la que esta inmobiliaria consigue construir los famosos casi 100 pisos?
Esta claro que, si le hubieran permitido construir 30 o 40 pisos su valor no seria ni la mitad de escandaloso. ¿No creen?.
¿Podemos hablar de una historia realmente especulativa?.
Que cada uno saque sus conclusiones.

Anònim ha dit...

Sin ser un entendido en la materia, es de suponer que se gestó toda la operación futura inmobiliaria en el tiempo comprendido entre el año 2002 y 2004, estos inversores ya tenian claro que alli se podria construir ya que la Generalitat aprobó el Plan de actuación urbanistica en año 2004, pero antes ya se sabia que no habria problemas de envergadura, a partir de aquella fecha se entro ya en las pequeñas modificaciones y en una nueva modificación del Plan que no variarian en lo sustancial, el que se construyan 40 0 100 se decide ( creo yo) en el año 2004 ( la propuesta seguramente es del año 2003) .
Una buena pregunta que alguien deberia contestar es ¿quien presentó el proyecto en aquel tiempo , fué Inmb. Alguera o ya Hercesa?.

Lo que si tengo claro es que un grupo inversor inmobiliario no va arriesgar pagar 6.900.000 euros por un terreno si no tiene la garantia asegurada que alli podra construir. Y esta garantia pasaba por el Ayuntamiento.

Anònim ha dit...

Es clar que la Immobiliaria Alguera buscava el màxim benefici i el va conseguir.
De quí?
Dons, de la Generalitat, Area Metropolitana i, de l'Ajuntament.
amb el perjudici dels veins de la zona 21(alguns mes que altres). Segons la vostra carta, a partir del any 2.000 va aconseguir moltes coses pero, amb el primer consentiment i aprovació del Ajuntament:
- La divisió de la seva finca Zona 21(ua1).
- Poder construir 6 edificis per a casi 100 pisos.
- El ajuntament li va "donar" els c/ Canigó i Molina i poder accedir i vendre aquestos pisos. Encara que els accessos son totalment insuficients o insostenibles per absorvir el futur transit que generarà les noves 100 families del Pinar i aquests 2 carrers quedaran molt afectats vialment i especialment perjudicats sense cap solució a la vista.
La Generalitat es l'ultima que dona el vist i plau , però abans, els projectes, autoritzacions,.. surten dels Ajuntaments.
No es així?

Anònim ha dit...

El alto valor del Pinar viene por su alta recalificación.
Y la carta no entra en detalles.
El Ayuntamiento no debió permitir eso y tampoco una unidad de actuación independiente para su propietario.

Anònim ha dit...

Un treball de gran valor que explica perfectament el perquè de les reticències que tenen els veïns en relació amb com s'ha estat portant la zona 21.

Llàstima que, com gairebé sempre, s'hagi hagut "d'empanyar" amb una afirmació tan falsa com innecessària. És impossible que ningú de l'Ajuntament, de paraula, s'hagi compromés al juliol a parar les obres mentre no hagi solucions. Aquells que realment s'han reunit amb els actuals responsables d'urbanisme que confirmin si realment s'ha dit això en algun moment.

Anònim ha dit...

Dons aixó , que ho diguin .

Anònim ha dit...

En respuesta al comentario de las 21.17.

Seria bueno que los vecinos que han ido al Ayuntamiento en Julio y meses antes dijesen algo.Algun vecino ha afirmado que el Alcalde les aseguró que mientras no haya respuesta resolutiva a las alegaciones presentadas todo permaneceria quieto.

En todo caso , sin entrar en si es cierta la afirmación dada de palabra ,si que se puede destacar que la nota que hizo publica la coalicion ICV/EUiA dice algo muy parecido : ..... el gobierno se habia comprometido a paralizar las actuaciones en la Zona 21 .....


¿Tambien estos empañan ? ¿Mienten?

Anònim ha dit...

Aqui falta la cronologia de las construcciones que han hecho los vecinos,ellos tambien en su momento cortan arboles y todo lo que les venia en gana,esos vecinos que ya sabian que no podian construir dado que era una zona 21, esos vecinos que hoy piden no pagar el coste de urbanizacion que les corresponde y pretenden que lo pagemos todos los vecinos con nuestros impuestos. Este blog ha tomado partido con los ilegales esos que hoy tienen una doble moral, pedir que nadie haga lo que ellos han hecho,pedir que todos lloremos por estos pinos pero que nos olvidemos de los que ellos cortaron. Hay un tema muy importante que aqui no sea comentado, cualquier vecino cuando compra un piso en el precio, el promotor ya le ha repercutido el coste de la unbanizacion que el ayuntamiento le ha exigido. Intentemos ser entre todos mas serios y no ser el abogado de los pobres como vulgarmente se dice. Exijamos responsabilidades a todos por igual, cada cual pague lo suyo y recordarle a los comunistas que ellos gobernaron Montcada desde que se aprobo el PGM hasta el año 1999 y ellos tenian la responsabilidad de haber hecho todos los planes especiales que obligaba el PGM en dos años y no hicieron ninguno, cuando entro el gobierno que tenemos ahora en el 99 se encontraron Montcada totalmente fuera de la ley, hoy Montcada empieza ha estar ordenada a nivel de barrios y esto es gracias al gobierno actual.

Anònim ha dit...

Estoy completamente de acuerdo en el comentario de las 23,35.

Anònim ha dit...

Respuesta al 23:35:00 16/octubre
Sr. Lo que es injusto es pagar es 180.303,63€, 72.121,45€ por unas parcelas que ya estaban urbanizadas y habiendo pagando todos los costes que ello conlleva, no me diga que el gobierno de ahora lo esta haciendo bien, bien sí, para sus intereses, lo que no queremos la mayoría es pagar esas barbaridades para que los ilegales que usted dice que se están construyendo “palacios” puedan legalizarlos, y lo que tampoco consiento que un vecino (asociación antigua) y un concejal de urbanismo que ahora ya no esta, me digan a mí, que como soy pobre venda mis coches o bienes para pagar su legalización.
Estamos en una democracia por lo menos eso dice la constitución española, y digo española porque tienen que venir constructoras de madrid.... ¿Por qué? de madrid, y no de CATALUNYA (que marro hay).
Según el ayuntamiento la zona 21 es el pulmón de montcada (entonces porque cortan los arboles) AU1 del pinar y en cambio los de la zona AU2 no se puede, y los que han cortado árboles como Usted dice son los que nunca son sancionados, ¿Por qué será?.
Si tengo que pagar esa barbaridad y construir entre todos los vecinos la urbanización de la zona AU2 (quiero que sea privad), nuestros representantes en el ayuntamiento de urbanismo expusieron una DEMO y en 3D de lo más way con zona de petanca, zona para los perros etc., Si eso es así, tiene que ser publica y de todo el pueblo de montcada pueda disfrutar según (nuestros representantes) todos espacios verdes, ya que es el pulmón de montcada (vanos se creen que somos tontos). ¿Por qué? en las calles adyacentes a la AU1 y que han utilizado los vecinos toda su vida por ser una CALLE publica, que viven desde hace muchos años, se atrevan ha decirles que las calles son privadas, en que PAÍS vivimos o que pueblo vivimos, estos señores tienen € para pagar vigilancia privada, a que tiene miedo.... somos personas civilizadas y educadas (aunque nos menosprecien nuestros representantes políticos).
El promotor en la reunión respaldada por los concejales del ayuntamiento (antes de las elecciones) dijeron que el que no pudiera pagar lo desahuciarían (no con estas palabras cordiales, si no técnicas) hasta que alguien pregunto que estaba diciendo que lo dijera en un lenguaje que todo ciudadano de a pie lo entendiera, y eso, después de tener la casa pagada, requetepagada, y seas legal, no hemos venido en patera, ni hemos cruzado el atlántico, y lo que no voy ha permitir, que nadie, ósea nadie, me llame ilegal, cundo estoy pagando toda mi vida mis impuestos en el ayuntamiento de montcada, para recibir que, nada, desprecio, donde están los representantes del pueblo debatiendo en la televisión, o inaugurando actos para la foto.
Mis hijos han tenido que ir a un colegio concertado, fuera del territorio de montcada, y no fue por mi gusto desplazarlos de su entorno; pero que colegios tenemos cerca de la zona AU2 para que los niños puedan ir, (transporte publico) donde..... esta? ahora que están en la UNI, la concejalía de ensenyament envía cartas para que se saquen el graduado escolar, ¿no tienen tecnología para verificar datos? Con el Departament d'ensenyament de la Generalitat, que creo sí, porque no lo utilizan.
No me venga ahora Usted que tiene que pagar mis calles o mi urbanización, yo también le he pagado con mis impuestos sus mejoras en las suyas (no sé dónde vive); pero Usted sí sabe donde vivimos los de la ZONA 21, todos los que entraron en ayuntamiento, lo primero que hicieron fue arreglarse sus barrios ( y eso visto por mis propios ojos), conque lo han pagado, con mis impuestos, así que no venga ahora, que yo le voy ha robar los suyos.
Usted tendrá transporte público para desplazarse? supongo; pero que tiene la zona 21 AU2 (nada de nada) sí, tiene nuestros coches particulares para poder bajar a montcada, y no le cuento para ir la nuevo Cap Salut que esta en las indias, y es literal lo de la indias.

Un saludo al Sr, que dice que aquí falta cronología y también al que esta de acuerdo con él.

Anònim ha dit...

Ak post de las 23.35 h.

Es cierto que esto se empezó a mover( en serio) a partir del 99, antes ya Cesar Arrizabalaga trabajaba el tema. Esto es asi, el resultado de tantos años es el que hoy todos conocemos, en su inmensa mayoria NO ha gustado la solución que se propone.
Olvida el comentarista un detalle importante:
Cuando dice que uno cuando compra una casa , en el precio ya va incluido los costes de urbanizar, esto es cierto pero resulta que la compañia que tenia que hacer esto ( Cia Gral de Urbanizaciones) traspasó todas estas responsabilidades al Ayuntamiento en el famoso Convenio del 82 en el cual nuestro Consistorio aceptaba de hecho las responsabilidades que aquella urbanizadota tenia como obligación de haber hecho.
Es tan cierto que traspasó estas responsabilidades como prueba de ello se puede recordar que el asfaltado ( que tenia que haber realizado la urbanizadora) de la Zona de Sta Maria ( la de abajo) la pagó nuestro Ayuntamiento y no los vecinos.

Estoy de acuerdo con el comentarista en buena parte de su escrito pero no lo estoy en la parte en que se nota que quiere quitar responsabilidades a nuestro Ayuntamiento en este tema.

Anònim ha dit...

al de las 11.33 soy de bifurca y lo que le digo que no es justo es que vecinos como yo en su dia pagamos entre 20 y 30 millones de pesetas por un piso ustedes la mayoria pagaban menos de la mitad por hacerse una casa en una zona ilegal para la construccion eso si algunas la mayoria con su piscina y con una calidad de vida que nosotros los de bifurca no tenemos le tengo que felicitar por llevar a sus hijos a un colegio concertado los mios van al vivero y no se si cuando llege el momento les podre pagar la uni.Siguiendo con lo de antes cuando la mayoria se construyo su casa ilegal no les importaba como estaba la urbanizaion eso si tenian una buena casa su piscina y su parking hoy nosotros no tenemos donde dejar los coches y si tenemos dinero vamos a la piscina municipal.el transporte de mi barrio y las obras de nuestra calle se pagan con mis impuestos y el de la suya sean de pagar con sus impuestos y con su dinero que en su dia usted no pago por la urbanizacion de su calle ¡faltaria mas¡amigo hay epocas que hay que apretarse el cinturon en bifurca sabemos mucho de eso,cuando su urbanizacion este hecha su casa valdra una fortuna y mi piso cada dia vale menos porque nosotros tenemos mucha imigracion y ustedes que son tan selectivos ninguna no solo el ayuntamiento esta en contra de lo que ustedes piden somos muchos vecinos de montcada los que no estamos de acuerdo. buenos dias

Anònim ha dit...

Quiero agradecerles haber preparado y escrito esta cronología. Sólo comentarles que creo no es exacta en algunas fechas y detalles, pero de todas formas, agradezco el esfuerzo.

Supongo que será el fruto de un trabajo realizado, y me gustaría saber si pudieran averiguar algo importante: ¿cuándo se decidió construir los 6 bloques de pisos? En un primer proyecto estaba previsto construir unas 40 casas, y para sorpresa de muchos vecinos que no nos enteramos, esas 40 casas pasaron a ser unos 100 pisos
Incluso vecinos que compraron en el 2004 fueron informados por el Ayuntamiento de que sería unas pocas casas las que construirían en el pinar. Ya que estamos hablando de cronología ¿alguién puede decirme en qué momento se produjo este cambio?
¿Alguera vendió antes o después de saber que se podía construir estos 100 pisos?

Anònim ha dit...

Esta pregunta que más de un bloggista se ha hecho, seria importante poder saber con exactitud cuando pasó.
Esto solo lo podrian contestar con exactitud el Sr. Romo ( que entonces era concejal de urbanismo) o el Sr. Alcalde que llevó todo este expediente de una forma muy personal.

Mi opinión, es solo eso, una cábala, ya que se me hace muy dificil de creer que una inmobiliaria HERCESA pagase casi 7 millones de Euros por unos terrenos en los que solamente se podrian construir unas 40 viviendas, lo más lógico es pensar que si pagó esta cantidad es por que tenia super seguro que se podrian construir las 100 viviendas.
No me cabe en la cabeza que estos "inversores" sean personas que regalen el dinero o que se lo jueguen a una loteria en la que pueda salir 40 o 100.
Dicho esto,y repasando las fechas de la cronologia es de suponer que algunos meses antes del febrero del 2004 estos inversores ( a traves de inmobiliaria Alguera) ya tenian el visto bueno de la operación , por lo menos en sus grandes lineas. Esto hizo que HERCESA pagase la nada despreciable cifra de casi 7 millones de euros.

Lo que pregunta el comentario de las 14.40 h para mi tiene una respuesta :que SI, Inm. Alguera cuandó vendió sabia que se aceptaria la propuesta, tenian la seguridad que los tramites de las diferentes modificaciones puntuales del PGM pasarian todos los tramites, como asi fué.

Anònim ha dit...

Hola , soy Juan.
Me olvidado de firmar el comentario anterior de las 15.12 h.

Aprovecho , he sabido que ayer martes los vecinos de la Zona 21 tuvieron una reunión con los responsables del Ayuntamiento.

¿ Como fuè?

Alguno de los participantes puede informar o por lo menos que califique la misma como positiva, negativa, etc.


Gracias

Anònim ha dit...

La reunió d'ahir va ser com les de sempre.... cap informació en concret i només promeses de que l'ajuntament està intentant millorar el plantejament. sobre el pinar... doncs això que no hi a res a fer i que ens hi posem fulles.
Pel que fa al tema del famós conveni i els papers que falten (o que no els volen donar...) ara va i després de que l'advocat els digués que els denunciaríem va i diuen que els hi sembla que ja els han trobat....... quina barra....
De moment tinc la impresió que les obres del Pinar acabaran abans (24 mesos o més)de que les obres dels nostres carrers comencin...

Jordi

Anònim ha dit...

Agradecer a Montcada Confidencial el trabajo y los datos cronologicos que nos dan a conocer.
Los vecinos seguiremos averiguando lo que podamos ya que el Ayntamiento no nos ayuda ni proporciona los documentos solicitados.
No solo escribo del Pinar que veo mucho enredo, también de la UA4 situada en el centro de la UA2 donde a la inmoviliaria en una parcela de 3.000 m2 pueden construir 24 pisos en dos bloques. Los vecinos colindantes precisan 600 m2 para una sola vivienda y se da el caso que los que tienen 1.000 m2 solo pueden hacer una vivienda. No ve Cesar el AGRAVIO COMPARATIVO.
El 16-X- de 2007 la AAVV se reunieron en el Ayuntamiento con los Sres. Climent y Albert responsables de Urbanismo, han salido como han entrado, sin ninguna solución.Estan actuando con poca claridad por lo que nos hacen pensar lo peor y que cada vez tengamos menos confianza en estos mandatarios. El Cesar debe seguir muy ocupado y por ello no puede dar la cara.
El Sr. Albert dijo que creia que habian encontrado los planos que hace 5 meses se solicitaron por la AAVV y que por la tarde informaria al abogado de la asociación alli presente que nos gestiona el convenio.
Llega la tarde y telefonicamente le dicen al abogado que los planos no estan. Entre la mañana y la tarde veria el Sr. Albert a Cesar?

VICTIMA DE UN AYUNTAMIENTO INCONSECUENTE.

Anònim ha dit...

Al Sr. 13:30:00 del 17/10/2007
Mi casa la compre hace 30 años y estaba hecha y totalmente legal y me costo mi pasta (no me la hice), esta registrada en todos los registros habidos y por haber, no tengo piscina, pero ve el coche si puedo aparcarlo en un descampado que tengo delante, y mis vecinos son personas que vinieron de la valentine con consentimiento del anterior concejal de urbanismo.
Si usted tiene emigrantes nosotros tenemos ciudadanos del mundo.
Mi casa tampoco vale 4 €; pero más abajo si hay casas con piscina y son totalmente ilegales (los camiones de hormigón pasan por mi puerta) pero, anda nunca paran la obra ¿Por qué?.
Mis hijos han ido a un colegio de Barcelona, porque en Montcada no había forma humana de compaginar trabajo y transporte escolar. Nadie quería subir a mi casa para cuidar a mis hijos (Santa Maria – Bifurca – Montcada), sigo.
No quiero que me paguen nada; pero ya que pago quiero los mismos servicios que Usted tiene en Bifurca (malos o buenos) me da igual, pero los quiero.
Y repito la urbanización ya estaba construida.
Un saludo, y buenas tardes.

Anònim ha dit...

al anónimo de las 23.35

Usted hace referencia a que cuando entró este Ayuntamiento en el año 1999 se encontró una Montcada ilegal....sic, me imagino que se refiere a que muchos vecinos de Sta. Maria (zona 21) habian construido ilegalmente, y que este Ayuntamiento lo ha resuelto todo eso. Tengo entendido para su información que fueron muchos vecinos de Sta. Maria (zona 21) que tenian expedientes de construcción ilegal los que ayudaron al César a entrar en el Ayuntamiento, con la promesa de que él lo resolvería, y vaya si lo ha resuelto, consolida las casas de los que estaban ilegal y afecta como zonas verdes a las que estaban legales..... hagaselo mirar amigo/a

Anònim ha dit...

El vecino de Bifurcación está tan desinformado sobre la zona 21 que dudo que hable en serio.
Lo tiene dificil si cree que nos va a confundir y enfrentar unos barrios con otros ya que, precisamente, esos "ilegales" que llama de la zona 21 están encantados con el Plan urbanístico de la zona 21 como el sr. alcalde.
Y si conociera algún detalle de éste Plan comprenderia que es un insulto para los vecinos honrados y afectados del barrio sus comentarios.
El problema no es un problema de discriminación de barrios. No confundamos a las personas en enfrentamientos que solo benefician a los de siempre.

Anònim ha dit...

Ya que se esta haciendo historia de este tema, solo recordar que los socialistas estan en la alcaldia desde el 99 antes estubo Campos, y los concejales de urbanismo, fueron entre otros, Eloisa Gonzalez, Pedro Leiva, Joan Josep Nuet de ICV-EUIA, (con otras siglas) ,Alfonso Montoro y tambien Cesra Arrizabalaga del PSC.etc.
Solo es para que se recuerde, que en los años 80 ya se trataba este tema.

Anònim ha dit...

Al comentarista que confirma que el Ayuntamiento no ha encontrado los planos, me gustaría saber si la información es totalmente fiable.

Si lo es "aquí hay marro" señores, el Ayuntamiento no quiere dar esos planos porque no le interesa. Qué ha hecho con los terrenos que aparece en esos planos???
Lo siento, Sr. Alcalde pero obliga una vez más a los vecinos a interponer un contencioso... ya van 3.

Qué pena que no pueda haber entendimiento con nuestros representantes locales!!

De todas formas, por lo que he sabido de buena fuente, el Sr. Albert dejó a los vecinos con la palabra en la boca y se largó. Haría lo mismo con los señores de la constructora HERCESA???? los vecinos no somos importantes...

Anònim ha dit...

El problema de Bifurcación, zona 21, y de cualquier barrio es la mala actuación de individuos que influyen en beneficio propio y perjudiquan a los demás.
Los "Ilegales" que ud llama de la zona 21 con sus piscinas y mansiones los padecen mucho mas que ud sus vecinos de la zona.
Para su información le diré que muchos vecinos de la zona 21 compraron casas antiguas, a un precio nada barato, con un coste de mantenimiento alto por su deterioro,etc... pero hicieron ese sacrificio para respetar la Ley y el entorno del barrio.
Y son esos vecinos los que, en buena parte, se verán especialmente perjudicados por este Plan Urbanístico de la zona.
Pero ud "mete a todo el mundo en el mismo saco".
No ofenda mas.

Anònim ha dit...

Al Sr. de Bifurca, quiero aclararle que en algunas cosas esta equivocado, le agradezco que haya escrito pero permitame que le diga hechos.
Cuando vine a vivir a Santa Maria hace 28 años, mi vivienda en las escrituras consta hecha desde 1945 y me costaba lo mismo que un piso en el ensanche de Barcelona de 140 m2. Desde que vinimos pagamos contribucion y tenemos todos los servicios: aceras, cloacas, alumbrado y gas, solamente falta el asfaltado y ahora nos piden 25.000.000 de las antiguas pesetas.
Piense que si Ud. ha pagado para arreglar Montcada a todos nos ha pasado lo mismo los que llevamos más tiempo mas. Si el Ayuntamiento hubiese hecho las cosas bien igual que arreglo la parte de abajo tendria que haber hecho todo el barrio y el gasto hubiera sido menor.
El Ayuntamiento con la inmoviliaria acepto unas fincas que quedo exenta de obligaciones por lo tanto las obligaciones recaen en el Ayuntamiento.
Es verdad que hay casas ilegales, pero la culpa tambien es del Ayuntamiento ya que lo ha permitido y segun dice la G.U. el barrio lo tienen vigilado.
La verdad es que son pocos los que tienen viviendas ilegales pero estas personas estan de acuerdo con el Ayuntamiento, no faltaria mas si lo que desean es pagar una pequeña multa y legalizar sus viviendas, pues resulta que son personas con buen trato o amiguismo de Cesar.
Tambien habla del pago que ha tenido que hacer, lo mismo que los legales de la Z21 pero estos sin ningun beneficio a cambio.Los vecinos hemos tenido que arreglar las calles para poder pasar con el coche y limpiar los plasticos que el viento nos traia ya que los barrenderos no vienen porque claro... somos montaña segun el gran Cesar.
Desde el año 1982 tiene el Ayuntamiento esta deuda con los vecinos, ellos que cuando te atrasas en el pago de un recibo te incrementan unos gastos aqui hacen lo contrario, cuando son ellos los que tienen la deuda tambien quieren que los vecinos se hagan cargo.
Espero haber aclarado algunos puntos que Ud. no tenia claros.
Un saludo.

VECINA DE LA ZONA 21

Anònim ha dit...

A la vecina de la zona 21 que podría haber vivido en un piso de 140 m en el eixample.

Si usted tiene casa legal en la zona 21, ya que vive alli desde 1945, hay algun motivo por el que no debería pagar el IBI??? contribución para usted.

Si usted, con los últimos numeros de gastos que paso el ayuntamiento (135 euros/m2) dice que tiene que pagar 150.000 euros, eso significa que tiene una parcela de unos 1.100 m2, no está nada mal!!!!

Sabe usted que cuando la zona 21 deje de ser 21 para ser totalmente urbana, su parcela (solo el suelo) puede valer algo más de 1 millón de euros??? seguro que si lo sabe.

Sabe que ahora parece que el Ayto, dentro de las medidas nuevas que quiere adoptar, puede ser que esté la de poder dividir más parcelas que ahora, por lo que a usted le podrían salir dos de 500 m2 mas o menos, con lo que podría vivir en una y vender la otra por algo más de medio millon de euros????

Cual es su problema Sra.??? explíquemelo porque no lo entiendo. Haciendo un repaso usted debe pagar 150.000 € de cargas pero posiblemente pueda seguir viviendo en una no menospreciable parcela de 500 m2 y vender la otra cobrando unos 500.000 €, qué mala suerte ha tenido usted señora.

El problema real es el de aquellos vecinos que tienen una parcela que no llega ni a la mínima, que la quieren exclusivamente para vivir ellos, porque además no pueden hacer otra cosa, y deben hacer frente a unas cargas de 40/50 mil euros con posiblement la pensión que cobren cada mes. Eso si es un problema a solucionar, señora.

Finalmente, me ofrezco a cambiarle su parcelita de 1100 m2 por la mia de 400 m2 y así usted deberá pagar 54000 euros y yo ya cargaré con sus 150.000.

Anònim ha dit...

Sr. de las 00´27 con mis escritos no quiero molestar a nadie y menos a un vecino que dice que tiene una parcela en la zona. Mi intencion es informar que con el acuerdo de 1982 es el Ayuntamiento quien tiene la responsabilidad. Y no entiendo como esta tan contento de pagar 54.000 euros sin necesidad.

Sr. si tengo tantos m2 es porque los pague en su dia incluyendo los gastos de urbanizacion, cloacas, alumbrado aceras y gas... El unico servicio que falta es el asfaltado cree que es justo tener que pagar 150.000 euros cuando la responsabilidad de terminar la urbanizacion es del Ayuntamiento a cambio de las importantes cesiones que le dio la Urbanizadora en 1982.

Le parece poco castigo el que hemos sufrido aguantando barro, baches, gastos de nuestros terrenos por abandono y desidia del ayuntamiento.

Cuando una persona describe hechos no opiniones se tendria que leer con mas objetividad.
Por que tengo que vender mi terreno? Esta en la misma linea que el Ayuntamiento y lo siento mucho.
Atentamente.

Anònim ha dit...

al iluminado que dice q la zona 21 valdrá un millón de euros:
¿de dónde saca los datos?
ya nos gustaría que se revalorizara eso!!!!
Eso sólo lo ganan las inmobiliarias, no los particulares.
¿quien quiere un terreno donde no se puede construir?
no sé que has tomado pero te hace delirar.

Anònim ha dit...

el ayuntamiento es de los que palabras de jueves santo y hechos de carnaval.
Todo el mundo dice que el ayuntamiento está mirando mejorar las condiciones. EN 30 AÑOS NO HA HECHO NADA, AHORA TAMPOCO. N0 ME LO CREO. Yo como Santo Tomás, si no lo veo no lo creo. Estos que se dicen socialistas del ayuntamiento sólo piensan en ganar ellos el millón de euros!!!!

Anònim ha dit...

al que cambia la parcela a la sra, le digo que yo le cambio mi piso por su casa. seguro que eres ilegal y por eso defiendes tanto al ayuntamiento. De todos modos, si quieres te la cambio. Porque este ayuntamiento beneficia sólo a los ilegales. cómo se nota quienes son sus amigos

Anònim ha dit...

Al iluminado: cuánta envidia!!! Si esta señora tiene un terreno y no lo quiere vender porque le gusta su casa y quire tener un jardín para sus hijos( con todo su derecho ya que lo compró así) ¿por que ha de venderlo? ¿alguién de la zona de abajo vendió después de que se les urbanizara por necesidad de pago? NOOOOOOO, pues quizás ella no quiera vender. Y si quiere tener jardín yh plantas está en su derecho.

Anònim ha dit...

al sr. iluminado.
quizás esta sra de 1000 metros también sea pensionista y no tenga dinero para pagar. ¿se lo ha planteado usted?
NO, hay q ver cómo es la envidia!!!!!!!!!!!!!!

Anònim ha dit...

¿por qué esta señora ha de vivir en una parcela de 500 pudiendo vivir en la suya de 1000?
NO CREÉS QUE ES MUY INJUSTO TENER QUE VENDER LA MITAD PARA SEGUIR VIVIENDO EN LA MISMA CASA CUANDO YA PAGÓ LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN EN SU DÍA?
pues si con la mitad ya le vale, déme usted 200 metros suyos, que vivo en un piso y prefiero una casa y puestos a regalar, yo me ofrezco a recibir.NO SE FLIPEN, ESTO NO ES JUSTICIA NI ES NADA. ERES UN MANADAO QUE NO TE ENTERAS DE NADA. TE TIMAN Y ENCIMA CONTENTO.

Anònim ha dit...

Al Sr. De las 00,27 decirle que da la sensación de que sólo busca enfrentamiento, y entre vecinos de la misma zona eso no debería pasar. Si la Sra. Pudo comprar un terreno de unos metros concretos pues mejor para ella, ese no es el problema ahora.
Por otro lado, ella no está diciendo que no quiere pagar el IBI sólo dice que si lo está pagando como todos los vecinos de Montcada también se merece tener unos servicios que a día de hoy no tiene.
Qué más le da a ella que su terreno suba de valor, si su intención no es la de vender. Es el mismo dichoso argumento del Ayuntamiento, aquí los únicos que quieren vender son los especuladores, entre ellos los ilegales, que están deseando que se urbanice la zona para poder vender sus terrenos, el resto Sr. queremos quedarnos en nuestras casas, que compramos de una forma legal y a precio de mercado, y que suba o baje de valor nos trae sin cuidado. Yo tengo una parcela de 400m2, así que estoy en las mismas condiciones que Ud. pero no por ello, tengo que atacar a otros vecinos, legales como yo, que hayan tenido la posibilidad de comprar un terreno más grande.

Anònim ha dit...

El tema urbanístico, ¡manda huevos¡ tiene la facultad de caminar, en la mayoria de los casos, en clave especulativa, vean sino lo último:
Un alcalde de una población Valenciana y del PSOE, esta hoy (leer el PAÍS) entre la espada y la pared, posiblemente -ya se lo han indicado - dimitirá. Todo por aprovecharse de que un constructor a cambio de unas obras .- que no pagó- vamos que fué un regalo....por eso de ser alcalde....
Ahora me viene a la cabeza y pienso que en Montcada hubo algo que me llegó, parecido a ese caso Valenciano, peró que se le echó tierra por encima...En ese caso creo que se trataba de una sede de un partido.

Ay...Ay... la mierda, dicen que al final, flota...

Kristos

Anònim ha dit...

A estas alturas creo que se tiene una idea bastante clara de lo que ha pasado hasta hoy en esta parte de Montcada. Bueno,claro claro del todo no, hay una decisión que no se ha explicado bien como es el porque se decidió partir en 5 unidades de actuación la Zona 21, y cuyas consecuencias han afectado mucho a una buena solución del conflicto.
Mi intención es hacer unas preguntas que su respuesta nos podrian ayudar a encauzar mejor, con pragmatissmo , una solución.

Partiendo , claro esta, de una premisa que no es otra que exista por las partes LA VOLUNTAD REAL de llegar a compromisos.

1ª.- ¿ Existe alguna alternativa al Plan que tiene el Ayuntamiento?
1º bis.- ¿ Son las alegaciones presentadas por los vecinos innegociables?
2ª.- ¿ La oposición tiene alguna propuesta clara para la Zona?
3ª.- ¿ Tiene el Ayto un Plan para mejorar yrebajar los costes ?
4º.- ¿ Que tiene que pasar, que hace falta para que las partes en conflicto se tengan confianza?
5º.- ¿ Tiene el Ayuntamiento un listado de todos los edificios que se han construido durante el periodo de "moratoria"?
6º¿ Tienen las partes claro que mientras no haya acuerdo ,seria bueno y deseable "ralentizar "el actual Plan en marcha?
7º. ¿ Si no hay acuerdo, el Ayto piensa aplicar el actual Plan sin retoques ?


Solo son preguntas.... cuyas respuestas nos podrian ayudar a encontrar soluciones factibles y reales al problema de fondo que no es otro que el de unos vecinos que piden "justicia" ( no a los agravios comparativos)con soluciones asequibles y por otra parte una Ayto que "intenta" poner ( con un mas que discutible e incomprendido proceso) punto final a un problema historico que se arrastra hace muchas decadas.

Convencer y no imponer seria una buena receta . Rectificando posturas , muchas veces consideradas intocables, si hace falta, no por ello se pierde legitimidad.
Mientras esto no pasa, seguiremos con nuestros comentarios cargandonos de razones , tirandonos los trastos a la cabeza pero no ayudaremos con ello a encontrar el final del conflicto.


Todos deberiamos comprender que ya es hora de poner el punto final a este conflicto como muy bien expresaba con su escrito el Sr. Jose Garriga hace unos dias en este blog.

JMM

Anònim ha dit...

Para el anónimo de 18/10/2007 00:27:00
Señor/a
Da igual los metros que tengamos en nuestras parcelas, cada uno paga la contribución (IBI) que corresponde (los legales), los ilegales (no sé si la pagan) y tampoco me importa, eso sí, tienen metros de parcela con piscina, garaje, jardín, y unas cuantas plantas construidas, Sr/a son ellos los que nos han metido en todo este embrollo para poder legalizar sus enormes “palacios”.
Creo que no tendríamos que entrar en los metros de parcela que tiene cada uno, tendríamos que luchar por las injusticias y enriquecimientos de otros a costa de nuestra, por tener que pagar dos veces la urbanización, y si esta así, es porque los políticos de turno (nunca se han preocupado) por la montaña como dicen ellos.
Como dijo un anónimo quien puso en el poder de la alcaldía al Cesar (los ilegales de la ZONA 21) porque, para que todos los vecinos LEGALES les paguemos sus “palacios”.

Ya no es vender o comprar terrenos (no seamos como nuestros “representantes políticos” que solo ven (la saca) no amigo/a, seamos coherentes y luchemos por una causa justa; pero todos juntos, lo que quiere él es la practica de (divide y vencerás), y créaselo hay empresas que contratan personas profesiones y vigilantes para realizar este trabajo, para infiltrares en las comunidades de vecinos, asociaciones, etc. y así dar los chivatazos a los “JEFES” supremos, de ahí, reciben las ordenes.
Solamente piense en lo que paso en la manifestación que atropellaron a varias personas en la nacional, cuando estábamos revindicando nuestros legítimos derechos.
Yo también tengo una parcela pequeña, y que, PERO NO QUIERO QUE MI DINERO PAGUE LOS PALACIOS DE LOS ILEGALES.
Quiero justicia pero para todos los que están repartiéndose el pastel, ahí, es donde tenemos que luchar.
Y espero que los ecologistas y los de izquierdas (y no PSC del Cesar), la Conselleria de Governació , haga sus funciones, parar esta corrupción urbanística, tal vez sea una ilusa, pero aún creo en la justicia.

Y estoy un poco cansada de oír, leer, que somos ilegales.

Luchemos todos unidos da igual los metros (400 – 600 – 1000) metros que tenga las parcelas, a fin de cuentas todos somos vecinos de la ZONA 21 y LEGALES.

Pero que quede claro no podemos construir (pisos) en los metros anteriormente indicados (queda claro) NO DEJAN CONTRUIR y tampoco HACER MEJORAS EN TU VIVIENDA, al chivatazo TE MULTAN; pero claro no a todos, “palacios” pueden seguir haciendolo y más grande.
En cambio dejan hacer 100 pisos una empresa de Guadalajara_Madrid, es una vergüenza.,(la pela es la pela) venga de donde venga.

ZONA 21 LEGALLLLLLLLLL

Anònim ha dit...

Voy a intentar ser el primero a dar mi opinión sobre las preguntas del Sr. JMM.

1. Creo que las únicas alternativas que hay para abaratar costes las baraja el Ayuntamiento. La AAVV habla de rehacer las 5 unidades y el Ayto. se niega diciendo que a estas alturas sería más perjudicial, si cabe.

1 bis. Las alegaciones de los vecinos creo que son negociables, es más, en parte gracias a ellas es posible que el Ayto. haya visto que el proyecto es mejorable.

2. A riesgo de parecer polémico, mi opinión es que la oposición conoce del problema de la zona 21 por el ruido que se ha hecho a nivel vecinal, dudo que la oposición tenga ni siquiera una opinión propia y formada al respecto.

3. el Ayto. debe tener un plan, porque si no fuera así, no tendría sentido que lo digan tantas veces últimamente.

4. Creo que es imposible que los vecinos vuelvan a confiar en el Ayto. prometa lo que prometa, si de verdad arreglan los proyectos y los aprueban con el beneplácito de la mayoría, puede que los vecinos puedan empezar a volver a confiar. Durante el proceso creo que es imposible, por la historia del mismo.

5. No sé a que se refiere con la "moratoria" pero debo imaginar que se refiere a cuando se ha mirado hacia otro lado. Estoy seguro que el Ayto. sabe perfectamente el número de edificios construidos legales e ilegales.

6. Yo creo que no es bueno para ninguna de las partes, el Ayto. sigue teniendo un barrio pendiente de desarrollar desde hace ya 29 años y los vecinos pueden ver como el precio de la urbanización y de las expropiaciones suba con el tiempo.

7. Incluso apostaría algo, a riesgo de perder, que el Ayto., llegados al punto en el que nos encontramos, nunca aprobará el proyecto tal como está ahora. Que consiga hacer llegar una propuesta a los vecinos que satisfaga a la mayoría de vecinos, eso es arena de otro costal, pero apuesto por que habrá una nueva propuesta.

DAPT

Anònim ha dit...

A DAPT.

Le agradezco su interes

No le conozco, en todo caso su comentario en respuesta a mis preguntas lo considero digno de considerarse.
A riesgo de equivocarme , pido perdón ya que no es mi estilo, quiero entender que Ud conoce muy de cerca el expediente y que participa desde el Ayto en estos trabajos, ojalá sea verdad ya que seria doblemente importante sus opiniones.
Se que recurrir a esta frase es en estos momentos "el arbol que no deja ver el bosque" se puede entender como una "broma" de mal gusto , pero como esta el patio con los animos tan alterados convendria más que nunca que una parte tomase la iniciativa para intentar tranquilizar primero y proponer soluciones ya. Y aqui la responsabilidad se reparte , entendiendo que en primer lugar deberia de hacerse por parte del Consistorio una declaración publica de reconocer que alguna cosa no se ha hecho bien.


JMM

Anònim ha dit...

Sres. Como vecina de la UA2 sigo con detalle los acontecimientos de la zona 21 y contesto a las personas que tienen tanto interes como nosotros en que podamos solucionar este conflicto.

Queda claro porque decidio el Ayuntamiento partir en 5 UA la zona 21.La UA 1, 4 y 5 corresponden a inmoviliarias donde pueden construir bloques de pisos.
En la UA1 ya han comenzado las obras rechazando todas las alegaciones que se hicieron.
La UA 2 y 3 corresponden a particulares y de momento esta parado. .

Las peticiones de la AAVV son justas y negociables con un Ayuntamiento responsable y coherente. Pedimos el mismo trato que el resto de la urbanizacion.

1º. SI, que se aplique el convenio de 1982 igual que se aplico en el resto de la Urbanizacion. Coste CERO.

1ºA. Las alegaciones que ha presentado la AAVV y un grupo de vecinos son mas de 100 paginas pueden verlas si estan interesados en el GRAN CASINO donde se reune la AAVV los miercoles de 19 a 21 horas.

2º. Marta Aguilar de ER antes de las elecciones trajo un Urbanista y confirmo que el convenio de 1982 era un contrato que tenia que cumplir el Ayuntamiento.

3º. Urbanismo dice que si, pero en todos estos meses no lo han presentado.

4º.Necesitamos hechos con justicia.

5º. Si el Ayuntamiento no sabe las casas ilegales seria una irresposabilidad.Creo que SI pero no actua en consecuencia.

6º.La UA2 parece que esta parada así confirmo en la reunion con la AAVV el 16-X-2007 el Sr. Albert.

7º. Segun confirmo en dicha reunion el Sr. Albert, NO.

PD
Es cierto que los planos solicitados hace 5 meses, el Ayuntamiento a nuestro abogado dice no haberlos encontrado.

Atentamente. Lola

Anònim ha dit...

Al iluminado de los 400 m2 y otros malintencionados de la situación de la zona 21.
- La vecina que ud ofende injustamente tiene 1.000 m2 porque los pagó y solo un caradura haría el comentario que ud hace.
Y además;
- ¿Cuanto puede construir ella en ese terreno en comparación con otros individuos que desaparecerán del barrio porque le permiten construir 10 veces mas y lo venderán casi todo?.
- Si esta vecina vive en una zona perjudicada por este Plan urbano su terreno se devaluará. Si van a utilizar sus calles a favor de la especulación del suelo del Pinar o a favor de la otra U.A. que permiten también una construcción bestial, su valor se devaluará en beneficio de estos.
- El Plan urbano de la zona 21 beneficia tan descaradamente a unos y perjudica tanto a otros que es normal que los primeros intenten mentir y provocar como el supuesto individuo de los 400 m2.
Cuando se conoce un poco el problema de la zona21 estos discursos solo intentan engañar y sabemos de donde vienen.

Anònim ha dit...

a JMM, sinceramente me ha sorprendido que se aventure a insinuar que trabajo en o para el Ayto., Le he seguido en sus intervenciones hasta ahora en el blog y la verdad es que no era su estilo y me gustaría que no lo fuera a partir de ahora. Aún así le contestaré, conozco el expediente pero no trabajo para el Ayto., lo conozco porque soy propietario que no ha construido y mi formación académica y profesión me han permitido estudiar a fondo el expediente.

En cuanto a la Sra. Lola, podrán comprobar que sus respuestas y las mías son muy parecidas, aún teniendo opiniones diferentes respecto a la zona 21. Únicamente querría puntualizar dos cosas sobre sus comentarios:

1. Yo opino, y repito, opino, que el convenio de 1982 no obliga al Ayto. a urbanizar la zona 21. Ahora bien, creo que ese es una de las grandes diferencias que hay actualmente entre los vecinos y el Ayto. por lo que éste último está obligado a hacer pública su interpretación del mismo para poder aclarar las dudas existentes. Personalmente, creo que los únicos que saben a ciencia cierta lo que querían convenir son los que firmaron el convenio, porque el redactado se las trae.

2. Cuando dice que ERC, por medio de un urbanista, afirma que el convenio era un contrato que el Ayto. tenía que cumplir, se refiere a que ERC entiende que el Ayto. se obligó a urbanizar??? si su respuesta es afirmativa, le agradecería que me dijera también porque solo la AAVV presentó recurso contra la urbanización y la reparcelación, porque no lo hizo ERC si lo tenía tan claro?? Porque permiten que el Ayto, siga intentando obligar a urbanizar a los vecinos cuando opina que debe hacerlo el Ayto? y le ruego que no se ofenda porque no quiero provocar solo quiero entender la postura de todos.

DPT

Anònim ha dit...

a DPT.

A veces al leer un comentario puedes interpretar en las palabras escritas un significado diferente al que el autor le queria dar. Es tanto el deseo que esto se solucione que yo confundi deseos con realidad, es tan importante leer comentarios constructivos sobre el problema que me confundi .
Le reitero mis excusas por ello, tal como ya insinuaba en el escrito.

Para mi es un placer debatir sobre la cuestión con Ud o comentaristas que aportan algo nuevo

JMM

Anònim ha dit...

A DTP ( otra vez)

He vuelto a cometer el mismo error( es bueno a veces releer un comentario mas de una vez)ya que la rapidez en contestarle me olvidé de matizar una cosa de su escrito que "alguien malpensado" podria darle una interpretación torticera.
Ud dice al contestar mi "erronea"insinuación "ojalá trabaje en el Ayto" que no es asi, de sus palabras se podria deducir( ya es sacarle punta al lapiz) que el hecho de trabajar en el Ayto o para èl ya conlleva el estigma que cualquier opinión fuese "viciada" por el principo de interes de parte , cuando estoy seguro que Ud y yo respetamos la opinión de cualquiera sea de donde sea y trabaje donde trabaje, lo importante es lo que se dice .
Mi intención era "resaltar" de su comentario el "plus de valor añadido " que hubiera representado.
Plus ,que no por ello , no dejan de tener igualmente sus palabras .

Perdón por el matiz, pero creo que bajando las aguas revueltas, estando el patio como esta, era necesario manifestar.


JMM

Anònim ha dit...

Sr. DPT DE LAS 00´47
Con mis modestos conocimientos a pesar que estos ultimos meses he podido aclarar con personas especializadas en Urbanismo, Juristas, Arquitectos e Ingeniero de Caminos paso a responder a sus preguntas.

1º La responsabilidad urbanistica siempre es de la empresa urbanizadora, ahora bien, si el Ayuntamiento la libera de esta responsabilidad a cambio de importantes cesiones, ¿la responsabilidad sobre quien recae?
yo no tengo duda, el sentido común me dice que es el Ayuntamiento.

Conviene aclarar que en el documento de 1982 hace alusion a los planos de las fincas cedidas al Ayuntamiento. A pesar de ser documento publico que tiene la obligacion de entregarlo ya que se ha solicitado por conducto reglamentario no se ha conseguido.

2º la AAVV y vecinos en particular hemos hecho las alegaciones oportunas. Si ERC y los demas partidos de la oposicion no han hecho nada tendran que responder ellos.

Espero haber aclarado sus dudas.
Atentamente.
Lola

Anònim ha dit...

"VOLEM RESOLDRE LA SITUACIÓ DE LA ZONA 21 "

Si, si ... Jordi Climent, portaveu PSC i Regidor d'Urbanisme en el seu escrit a La Veu.

Llegint i rellegint sembla que el mou les bones intencions..... serà la fe del novell? ara si? o es torna a repetir histories passades?

Caldrà esperer esdeveniments , en l'escrit es prometen tot una serie de actuaccions que de moment han de fer pensar que es fa en serio.... o no?

Els veins volen fets i no paraules.